Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

26. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 26. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 26. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 9.1.2013, které se konalo od 19:15 do 21:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Zdenek Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rozpočet 2013

3. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Dagmar Škrháková, Jaroslav Osička

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ROZPOČET 2013

Starosta oznámil, že rozpočet na rok 2013 byl řádně vyvěšen. Do rozpočtu se navrhuje doplnit položku „sociální výpomoc“. Dále proběhla diskuze nad uličkou u Kalvodového, kde by měla být položena zámková dlažba. Orel Žatčany požádal o mimořádnou dotaci na dokončení opravy přísálí, které je těsně před dokončením. Zastupitelé byli pozváni k prohlídce orlovny den před zasedáním.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO svaluje rozpočet na rok 2013 s těmito změnami:

PŘÍJMY: Poplatek za tenisové hřiště se z položky 2111 přesouvá na pronájmy (podseskupení 213). Pronájem pozemků se navyšuje o 6.000 Kč, celkově se tedy nájmy z 93.000,- Kč navyšují na 112.000,- Kč. Do rozpočtu se zapojuje dotace na volby 27.400,-Kč.

VÝDAJE: Dotace na volby 27.400,-Kč. Sociální výpomoc ve výši 20.000,-Kč a dále ZO schvaluje mimořádnou dotaci subjektu Orel Žatčany, místní organizaci ve výši 100.000,-Kč za účelem dokončení opravy přísálí orlovny. Oprava chodníku v uličce u Kalvodového 100.000,-Kč. Změna výdajů ve výši 247.400,- Kč bude kryta z rezervy minulých let (položka 8115) ve výši 214.000,-Kč a ze zvýšených příjmů ve výši 33.400,- Kč.

3. RŮZNÉ

A) Smlouva o dílo

Obec má zájem v prostoru parku Na Kouskách zbudovat dětské hřiště v případě získání dotace. Starosta oslovil paní Marii Paděrovou, která se zabývá vyřizováním dotací tohoto typu, ke zpracování podkladů pro dotaci. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o dílo (vyřízení dotace) s paní Marií Paděrovou. 

B) Připojení k internetu

Zastupitelé diskutovali o problémech s připojením k internetu a s rychlostí připojení. Starosta vyzval přítomné a vyzývá také občany, aby hlášení případných problémů s internetem od firmy  Vivo hlásili také starostovi. 

C) Různé z různého

Eva Stiborová a další zastupitelé chtějí touto cestou vyjádřit poděkování a obdiv správci internetových stránek Radku Hemalovi za pečlivé, profesionální a obsáhlé vedení webových stránek obce. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13.2.2013.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Dagmar Škrháková, Jaroslav Osička
Starosta:                       František Poláček