Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

25. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 25. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 25. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 12.12.2012, které se konalo od 19:15 do 21:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Zdeněk Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rozpočet

3. Inventarizace 2012

4. Rozpočtové opatření

5. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Jana Rudolecká, Edita Bílá

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ROZPOČET

Starosta v předstihu poslal návrh rozpočtu na rok 2013. Příjmová stránka rozpočtu je navržena velmi střízlivě a s ohledem na výsledky vypočtené dle kalkulaček ministerstva financí a svazu měst a obcí. Ve výdajích rozpočtu je počítáno s opravou chodníků v ulici k Nesvačilce a plánované rekonstrukci silnice Na Šanhaji. Dále se počítá s výdajem na opravu komunikace od hospody ke hřišti. Spolky a organizace působící v naší obci podaly žádosti o příspěvek na svoji činnost, které byly v rozpočtu taktéž zohledněny.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO svaluje rozpočtové provizorium na rok 2013. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provozních nákladů. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být čerpány v případech pokračování započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajišťovány zdroje dotační, případně nedočerpáním zdrojů minulých let, čerpání výdajů na volby prezidenta republiky.

3. INVENTARIZACE 2012

Starosta seznámil přítomné s inventarizační směrnicí a plánem inventur k 31.12.2012 a dále navrhl vyřadit z majetku obce tento majetek:

Šestiúhelník a houpačka se skluzavkou na dětském hřišti - pořízení nových herních prvků.

Sporák ze školní kuchyně - vrácen dodavateli.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje plán inventur a vyřazení šestiúhelníku, houpačky se skluzavkou z majetku obce a sporáku z majetku školy.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

V rozpočtovém opatření bude potřeba upravit výdaje: V místní správě (došlo k nákupu nového počítače, nových programů, jejich správě a nastavení a zvýšení ceny energií) navýšit o70 tis. Kč. Dále na veřejné osvětlení z důvodu oprav osvětlení, pasportu a přeložení sloupu u dětského hřiště navýšit o 50 tis. Kč. DSO Cezava: neinvestiční příspěvek ve výši 16.200,- Kč. Je to podíl dotace, ze které byly pořízeny koše a lavička. Zvýšené výdaje budou hrazeny z neuskutečněné akce - komunikace Šanhaj. Příjmy se snižují o 7,5 tis. za nájem traktoru (výpověď smlouvy) a zvyšují o 7,5 tis. za odvod z loterie.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012.

5. RŮZNÉ

A) Nájem bývalé školky

Byl vyvěšen záměr na pronájem bývalé školky č.111, současný nájemce je pan Miloslav Osička. Jediným zájemcem je pan Miloslav Osička. 

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje pronájem budovy č. 111 panu Miloslavu Osičkovi na dobu určitou na 10 let.

B) Smlouva SITA

Firma Sita zaslala návrh dodatku smlouvy o likvidaci komunálního odpadu na rok 2013. Ceny na rok 2013 jsou nezměněny.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje dodatek smlouvy s firmou SITA na rok 2013.

C) Příspěvek narozenému dítěti

Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro narozené dítě dle pravidel obce a to Simonu Mouchovi.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek narozenému dítěti Simonu Mouchovi 5000,- Kč.

D) Autobusová linka

Dopravní podnik města Brna zaslal smlouvu na nedotovanou noční linku. Výše příspěvku na linku 95 činí od 10. června do 31. prosince 2012 5 041,- Kč.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu na noční autobusovou linku.

E) Schválení kroniky

Bývalý kronikář obce pan Josef Sedláček předložil kroniku za rok 2011.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje znění kroniky pro rok 2011.

F) MAS - souhlas se vstupem

Proběhla valná hromada MAS (Místní akční skupiny) Za humny, které se zúčastnil starosta obce. Byl pověřen zastupitelstvem k jednání o vstupu Žatčan do této akční skupiny. Starosta seznámil zastupitele s průběhem jednání a doporučil vstoupení obce a souhlas s vložením katastru do MAS Za humny.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje vstup obce Žatčany do MAS Za humnama. Zastupitelstvo obce Žatčany souhlasí se zařazením správního území obce Žatčany do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na období 2014-2020 realizované místní akční skupinou OS MAS Za humnama..

G) Příspěvek na opravu kulturní památky

Bylo předloženo vyúčtování opravy kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje uvolnění peněz na opravu kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice dle schváleného rozpočtu.

H) Darovací smlouva

Obec Telnice poskytuje obci Žatčany částku 34 000,- Kč na základě spolupráce v zajištění bezpečnosti výkonem služby Obecní policie Telnice pro obec Žatčany formou daru.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

Obec Žatčany přijímá dar od Obce Telnice ve výši 34 000,- Kč na odstranění škod a nedostatků v oblasti bezpečnosti silničního provozu jako např. prevence bezpečnosti chodců a dětí apod. (viz rozpočtové opatření č. 13/2012).


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9.1.2013.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Jana Rudolecká, Edita Bílá
Starosta:                       František Poláček