Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

24. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 24. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 24. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 14.11.2012, které se konalo od 19:15 do 21:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Zdenek Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, omluvena J. Rudolecká.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Vyhláška o odpadech

3. Sociální a kulturní výbor

4. Vodné, stočné

5. Dětské hřiště

6. Rozpočtové opatření

7. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Soňa Lejsková, Eva Stiborová

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. VYHLÁŠKA O ODPADECH

Starosta navrhl doplnit Čl. 6 odst. 1 vyhlášky o odpadech, osvobození od poplatku o bod d) v tomto znění: Fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém nejsou hlášeny k pobytu žádné fyzické osoby.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO svaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o odpadech.

3. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝBOR

Eva Stiborová seznámila zastupitelstvo s činností sociálního a kulturního výboru za uplynulé období. Požádala jednotlivé spolky a organizace k dodání podkladů pro prosincový zpravodaj. Starosta vyzval přítomné k zaslání fotek spojených s akcemi v obci přímo na e-mail starosty. Proběhla diskuze o předvánočním vystoupení dětí ze školy. Závěr z této diskuze byl, že by bylo dobré do budoucna více koordinovat a prodiskutovávat termíny plánovaných akcí mezi všemi organizacemi, aby se maximálně předešlo souběhu akcí nebo nedorozumění. Do prosince zastupitelé mají promyslet formu blahopřání dříve narozeným občanům.

4. VODNÉ A STOČNÉ

Stočné je navrhováno ve výši 37,- Kč bez DPH. V současnosti je již v souladu stav napojených lidí a stav platících obyvatel. Vodné je navrhováno ve výši 31,10 Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje sazby vodného a stočného, jak je výše uvedeno.

5. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Edita Bílá referovala o výběru dětského hřiště. Z nepřeberného množství nabídek dětských hřišť byly osloveny 3 firmy. Vybrána byla firma Floraservis z Brna, která dodá dětské hřiště včetně montáže v ceně 140.640,- Kč. Jedná se o kolotoč, dvě pružiny, skluzavka a prolézadlo. Tyto prvky budou ze dřeva a kovu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje výstavbu dětského hřiště na základě výběrového řízení.

6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Výdaje za plynofikaci na Šanhaji byly navýšeny o propojení sítí plynárnami ve výši 30 400,- Kč. Navýšení položky na bankovní poplatky o 3 000,- Kč. Na opravu komunikací navýšena položka o 230 000,- Kč. Schválen příspěvek na opravu chodníku pro Sokol Žatčany ve výši 15 000,- Kč. Zvýšeny výdaje na dětské hřiště o 60 000,- Kč. Dle předloženého vyúčtování od ZŠ navýšen investiční příspěvek o 29 200,- Kč a snížen neinvestiční příspěvek  o 29 100,- Kč, celkově navýšit školství o 32 000,- Kč (studie nástavby školy, platba za žáky v Újezdě u Brna). Všechny zvýšené výdaje jsou kryty z plánovaných výdajů na komunikace na Šanhaji, která letos nebude realizována.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření 11/2012.

7. RŮZNÉ

A) Příspěvek nově narozenému dítěti

Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro narozené děti dle pravidel obce a to Amálii Hemalové a Václavu Mikloškovi.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek nově narozeným dětem Hemalová Amálie, Mikloška Václav ve výši 5000,- Kč každému dítěti dle schválených pravidel.

B) Komunikace Kousky

Obec Žatčany oslovila stavební firmy na opravu povrchu vozovky na Kouskách. Z došlých nabídek tří firem byla vybrána firma Ekostavby Brno, a.s. pro realizaci komunikaci na Kouskách. Cena díla bude 214 tis. Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje opravu komunikace na Kouskách a výsledek výběrového řízení pro firmu Ekostavby Brno, a.s.

C) Žádost o příspěvek

Sokol Žatčany požádal o příspěvek na opravu chodníku u sokolovny. Sokol objednal u Petra Nováka opravu chodníku za cenu 29,5 tis Kč. Dle cenového srovnání se jedná o cenu obvyklou.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek ve výši 15 tis. Kč Sokolu Žatčany na opravu chodníku.

D) Strategický dokument - výhled rozvoje na rok 2013 - 2016

Jedná se o plán předpokládaných realizací projektů. Z důvodu změny rozpočtového určení daní a změny ve vyhlašovaných dotacích dojde k několika změnám

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje Strategický dokument – výhled rozvoje na rok 2013 - 2016.

E) Vánoční strom

Místostarosta informoval, že vánoční strom je zajištěn, ohňostroj bude, svíčky budou stejné jako v loňském roce. Lukáš Jurečka vyzval k diskuzi nad změnou podmínek poskytovatele internetu. Bylo konstatováno, že se osloví několik dodavatelů.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 12.12.2012.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Soňa Lejsková, Eva Stiborová
Starosta:                       František Poláček