Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

23. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 23. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 23. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 10.10.2012, které se konalo od 19:15 do 21:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Zdenek Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Vyhláška o odpadech

3. Dětské hřiště

4. Zpráva Školské rady

5. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Oldřich Tichý, Ondřej Ryba

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. VYHLÁŠKA O ODPADECH

Zastupitelům byl rozeslán v předstihu materiál k vyhlášce o odpadech. Jedná se o novou legislativu, která dává obcím větší pravomoc při výběru úhrady za likvidaci odpadů. V roce 2010 bylo za odvoz popelnic a netříděného odpadu ze skládky zaplaceno obcí 365 tis. Kč, v roce 2011 byla tato částka ve výši 351 tis. Kč. Tento pokles byl zapříčiněn zprovozněním kompostárny, kdy díky třídění odpadu obec nemusí zdražovat poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace o vyhlášce.

ZO pověřuje starostu přípravou vyhlášky.

3. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Zastupitelé diskutovali o nabídkách různých firem na vybavení dětského hřiště. V rozpočtu obce je na dětské hřiště 100 až 120 tis. Kč. Zastupitelé se dohodli na zřízení pracovní skupiny ve složení Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Dagmar Škrháková a Jan Binek.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení Ondřej Ryba, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Dagmar Škrháková a Jan Binek k předložení konkrétního návrhu dětského hřiště.

4. ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY

Jana Rudolecká seznámila zastupitele s jednáním školské rady, která měla v programu schválení Výroční zprávy 2011/2012. Školská rada se dohodla na tom, že nová paní ředitelka Výroční zprávu dopracuje a předloží znovu ke schválení. Dále se školská rada zabývala provozem v mateřské školce. Paní ředitelka uvažuje o fungování školky na konci srpna. Zastupitelé se přiklánějí k návrhu oslovit rodiče s dotazem, která varianta provozu je pro ně vhodnější.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu školské rady.

5. RŮZNÉ

A) Rozpočtové opatření

Výběrové řízení na biokoridor bude probíhat až v závěru letošního roku, proto dotace a s ní plánované výdaje na biokoridor nebudou v letošním roce čerpány. Navrhuje se tedy zrušení rozpočtového opatření č. 8/2012.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje zrušení rozpočtového opatření č. 8/2012.

B) Příspěvek nově narozenému dítěti

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek nově narozenému dítěti Simoně Cupákové ve výši 5000,- Kč dle schválených pravidel.

C) Předpisy zřizovatele

Edita Bílá navrhla předpisy zřizovatele, které upravují vztahy mezi obcí, jako zřizovatelem a školou v oblasti hospodaření, dovolených, přijímání žáků. Předpisy byly rozeslány všem zastupitelům k prostudování s předstihem. V diskuzi bylo probíráno přijímání žáků do mateřské školy a řešení plánu dovolených.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje předpisy zřizovatele a pověřuje starostu jejich projednáním s ředitelkou školy.

D) Smlouva o sdružení Malá Niva

Stavebníci v lokalitě Malá Niva předložili návrh smlouvy o sdružení Malá Niva, kde je uvedena obec jako jeden ze členů sdružení. Zastupitelé zastávají názor, že stavebníci by měli vytvořit sami sdružení (bez obce) a obec bude jednat se zástupcem tohoto sdružení.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO neschvaluje vstup do sdružení.

E) Úprava terénu vedle výsypky zeminy

Usnesení:

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se způsobem ukládání zeminy – ornice a podorniční vrstvy.

F) Různé z různého

Eva Stiborová koordinovala plán akcí na následující půlrok. Dále informovala o plánu seznámit žatčanské seniory s projektem „Senior pasy“ formou posezení, dále vyzvala přítomné k příspěvkům do zpravodaje.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14.11.2012.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Oldřich Tichý, Ondřej Ryba
Starosta:                       František Poláček