Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

22. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 22. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 22. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 12.9.2012, které se konalo od 19:15 do 21:40 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdenek Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Dagmar Škrháková je omluvena.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Plán oprav budov

3. Veřejný pořádek

4. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Zdenek Sýkora, Jaroslav Osička

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. PLÁN OPRAV BUDOV

Rozvojový výbor na svém jednání projednával několik variant oprav školy a školky. V úvahu připadá nástavba nad školkou, kde by byla umístěna škola, případně nástavba a rozšíření školy směrem do dvora, kde by byla naopak umístěna školka. V současnosti je problém u školky se zatékáním plochou střechou a u školy problém se stavem krovů. V březnu 2013 se rýsuje možnost požádat o dotaci. Je však třeba uvažovat i o variantě, kdy dotace nevyjde a bude nutno vyřešit zatékající střechu ve školce. To v praxi může znamenat provedení nové sedlové střechy nad školkou za peníze obce a to tak, aby byla možnost pod novou střechou následně dobudovat místnosti pro školu. Plán na dostavbu školky je již vypracován, byla zadána studie na variantu nástavby nad školou. Zastupitelstvo dospělo k závěru, že požádá o dotaci na nástavbu nad školkou.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje postup podání žádosti na rekonstrukci mateřské školy.

3. VEŘEJNÝ POŘÁDEK

Starosta seznámil zastupitele se dvěma písemnými stížnostmi občanů Žatčan na narušování veřejného pořádku, zejména v nočních hodinách. Na obec byl pozván majitel i provozovatel hostince. Starosta s nimi projednal opatření, která mají vést k nápravě problémů, na které byly směřovány stížnosti. Starosta pověřil obecní policii zvýšeným dohledem na veřejném prostranství v obci.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty o narušování veřejného pořádku a provedených opatřeních.

ZO pověřuje starostu odpovědět na písemné stížnosti občanů.

4. RŮZNÉ

A) Herní zařízení v MŠ

Paní ředitelka projednala s panem starostou stav herních zařízení (pískoviště, domečky atd.) a bylo zjištěno, že tato zařízení nejsou ve stavu, který by odpovídal bezpečnému užívání. Do doby, než budou tato zařízení ve vyhovujícím stavu z hlediska bezpečnosti nebudou děti z mateřské školy tato zařízení používat.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty o stavu herních prvků v mateřské školce.

B) Vrt č. 101

Starosta seznámil zastupitele se situací na vrtu č. 101 na hranici mezi katastrem Žatčan a Újezdu u Brna.

Usnesení:

ZO bere na vědomí situaci na vrtu 101. 

C) Výstavba cesty P5

Cesta kolem drůbežárny směrem k Nesvačilce pod označením P5 bude vystavěna během 60 dnů. V této době není započteno období zámrazu.

Usnesení:

ZO bere na vědomí situaci okolo výstavby cesty P5.

D) Různé z různého

Jana Rudolecká vznesla dotaz na řešení dětského hřiště na návsi. Je připraveno několik variant a předpokládá se jejich projednání s maminkami. Jaroslav Osička otevřel problém s odvodněním dešťové vody z prostoru garáží v blízkosti skládky a s odvodněním dešťové vody z domů na ulici směrem na Újezd u Brna. Zdenek Sýkora seznámil přítomné s průběhem sportovního odpoledne „Loučíme se s prázdninami“. Dále proběhla diskuze na téma klub seniorů. .


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:40 hodin. Příští zasedání se předpokládá 10.10.2012.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Zdenek Sýkora, Jaroslav Osička
Starosta:                       František Poláček