Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

21. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 21. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 21. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 8.8.2012, které se konalo od 19:25 do 22:05 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková.

Omluven: Zdeněk Sýkora

Starosta zahájil jednání v 19:25 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Škola - rekonstrukce kuchyně

3. Kupní smlouva - prodej pozemku

4. Závěrečný účet Cezava

5. MAS - místní akční skupina

6. Změna územního plánu

7. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Dagmar Škrháková, Edita Bílá

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ŠKOLA - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

V kuchyni byly provedeny úpravy pro instalaci nových technologií. Současně probíhá vymalování kuchyně tak, aby mohl být instalován konvektomat. Bylo dohodnuto vrácení a nákup nového sporáku. Zprávu o kontrole ve škole přednesla paní Bílá s návrhem nutných opatření. Kontrola účetnictví proběhla 7.8.2012 a ze závěrů kontroly vyplynulo mimo jiné nově aktualizovat vnitřní předpisy školy a ze strany zřizovatele doplnit pravidla pro spolupráci, zejména plán investic, plán oprav, atd.

Škole chybí v současné době na financování 230 tis. Kč. Finanční výbor na základě kontroly doporučil zastupitelstvu uvolnit 150 tis. Kč z rezervy na školství rozpočtovým opatřením.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru a pokračování přípravy rekonstrukce kuchyně. 

3. KUPNÍ SMLOUVA - PRODEJ POZEMKU

Pozemek pod stavbou pana Tůmy je ve vlastnictví obce. Prodejní cena byla dohodnuta na 155,- Kč/m2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 819/11 o výměře 263 m2 byl vyvěšen na úřední desce 14.10.2011.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu na prodej pozemku panu Tůmovi pod jeho stavbou.

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET CEZAVA

Návrh závěrečného účtu DSO Cezava za rok 2011 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Naúřední desce byl vyvěšen od 31.5 2012 do 18.6.2012. Dne 26.6.2012 byl schválen Valnou hromadou DSO Region Cezava. Zastupitelstvu obce byl předložen 8.8.2012.

Závěrečný účet sdružení obcí Cezava byl zaslán zastupitelům před jednáním e-mailem.

Usnesení:

ZO bere na vědomí závěrečný účet svazku Cezava.  

5. MAS - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

Místní akční skupina je jednotka, která má podle nových pravidel dotací možnost čerpat dotace. Zastupitelé mají rozhodnout, ke kterému sdružení se přidá naše obec – zda ke sdružení MAS Za humny podporované DSO Cezava nebo ke sdružení MAS podporované Židlochovickem. S ohledem na dlouhodobou činnost v DSO Cezava a s přihlédnutím na směřování okolních obcí navrhuje zastupitelstvo vstoupit do MAS Za humny.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu o jednání vstupu Žatčan do MAS Za humny.  

6. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Žatčany nechala na základě ZÚR JMK vypracovat změnu č.1 ÚP obce Žatčany, aby mohla následně provést překlopení ÚP obce. Vzhledem k tomu, že soud zrušil ZÚR JMK, tato změna ÚP je bezpředmětná. Z toho důvodu starosta obce navrhl zastavení změny č. 1 ÚP.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zastavení změny č. 1 z důvodu zrušení ZUR JMK. 

7. RŮZNÉ

A) Dar narozenému dítěti

Zastupitelstvo obce projednalo příspěvek nově narozeným dětem dle schválených kriterií ve výši 5 000,- Kč pro narozené dítě.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje dar narozeným dětem: Svoboda Jan, Mikulášová Adéla, Maier Matěj, Binková Zuzana.

B) Položkový a nabídkový rozpočet – chodníky K Nesvačilce

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku ing. Lukáše Bartečka na zpracování projektu „Obnova veřejných prostranství po výstavbě inženýrských sítí v ulici K Nesvačilce – výstavba chodníků“. Cena projektu je 68 700,- Kč.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje cenovou nabídku na projekt chodníků v ulici K Nesvačilce a pověřuje starostu uzavřením smlouvy na vypracování projektu.  

C) Darovací smlouva

JMK předává darovací smlouvou obci 1 betonovou lavičku a 2 kusy odpadkových košů, které jsou již několik let používány na autobusových zastávkách.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje darovací smlouvu s Jihomoravským krajem. 

D) Smlouva o poskytování služeb – profil zadavatele

Jedná se o povinnost mít na webových stránkách tzv. „profil zadavatele“, který slouží k zadávání veřejných zakázek a je napojen na centrální systém.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s firmou eGORDION.

E) Smlouva o budoucí smlouvě

V rámci záměru rekonstrukce komunikace Na Šanhaji je potřeba prodloužit plynofikaci k další předpokládané výstavbě v lokalitě. Z toho důvodu je třeba uzavřít smlouvu mezi obcí Žatčany a JMP Net, s.r.o. o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o.

F) Retarder – U pohostinství

Obec v rámci zvýšení bezpečnosti před pohostinstvím a základní školou požádala odbor dopravy o posouzení situace a návrh řešení. Bylo doporučeno vybudovat na kraji vozovky směrem do Kouta zpomalovací práh a značení „Obytná zóna“.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje umístění zpomalovacího prahu a dopravního značení obytná zóna při vjezdu do ulice Kout.

G) Odkoupení pozemku – Cagašovo

Obec obdržela žádost o odkoupení pozemku pod stavbou domu po panu Cagašovi. Zastupitelé konstatují, že o způsobu prodeje pozemku bylo rozhodnuto již na dřívějším zastupitelstvu a názor je neměnný.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu jednáním ve věci odkoupení pozemků – Cagašovo s tím, že ZO souhlasí pouze s prodejem obou parcel současně. 

H) Vrt Újezd 101

Moravské naftové doly požádaly o souhlas s novým vrtem směrem od Žatčan na Šinkvice.

Usnesení:

ZO bere na vědomí vrt Újezd 101. 

I) Žádost o příspěvek na dokončení podlahy v orlovně

Orel Žatčany získal dotaci od JMK na opravu podlahy v přísálí ve výši 120 tis. Kč. Výše rozpočtu na opravu podlahy je 200 tis. Kč, orel má vlastní prostředky v omezené míře a proto žádá o příspěvek obec.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje dotaci Orlu na opravu podlahy ve výši 40.000,- Kč. 

J) Rozpočtové opatření č. 7/2012

Zastupitelstvo schválilo příspěvek ZŠ a MŠ Žatčany na vzdělání ve výši 150 tis. Kč (pokryto z rezervy na školství), 40 tis. na opravu orlovny jako příspěvek k dotaci, 70 tis. na projektovou dokumentaci na budování chodníků K Nesvačilce, 10 tis. zvýšené výdaje plynofikace Šanhaj. Výdaje budou pokryty z rezervy rozpočtu a z položky komunikace, která se v letošním roce nebude realizovat.

Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7/2012 

K) Rozpočtové opatření č. 8/ 2012

Obec Žatčany získala dotaci na regionální biokoridor ve výši 12 701 900,- Kč (12 066 800,- Kč z ERDF, 635 100,- Kč ze SFŽP), na výdaje v letošním roce je rozpočtováno 12 418 700,- Kč, 283 200,- Kč je rozpočtováno na rezervu (tato částka byla již vyčerpána z vlastních zdrojů v loňském roce).

Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/ 2012 

L) Malá Niva – projekt komunikace k domům na Malé Nivě

Obec dostala nabídku na projekt komunikace k domům na Malé Nivě (dle pana Kroufka) a část, kterou má obec financovat je ve výši 30 – 40 tis. Kč. Obec nechce zpomalovat výstavbu v dané lokalitě a proto si nechá vypracovat projekt příjezdové komunikace včetně rekonstrukce stávající vozovky až po silnici u sokolovny.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu dalším jednáním se stavebníky s tím, že obec si nechá vypracovat projekt příjezdové komunikace k lokalitě Malá Niva na vlastní náklady. 

M) Kolaudace plynovodu

Plynovod na Šanhaji bude zaměřen a zkolaudován. Po kolaudaci bude na základě smlouvy o budoucí smlouvě plynovod prodán.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje prodej plynovodu na Šanhaji na základě smlouvy o budoucí smlouvě. 

N) Pozemek v dražbě – ideální ½ pozemku na 22 v majetku Lukšů

Starosta informoval o možnosti vyplývající z dražební vyhlášky. Obec se v současné době nebude připojovat k dražbě. 

O) Čištění kanálu za hřištěm

V současné době probíhají rozbory sedimentů a na základě jejich výsledků bude navržen způsob čištění kanálu. O dalším postupu bude starosta informovat zastupitele. 


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:05 hodin. Příští zasedání se předpokládá 12.9.2012.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Dagmar Škrháková, Edita Bílá
Starosta:                       František Poláček