Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

20. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 20. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 20. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 13.6.2012, které se konalo od 19:15 do 22:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Zdeněk Sýkora

Starosta zahájil jednání v 19:15 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Ondřej Ryba omluven.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení závěrečného účtu

3. Škola - žádost o navýšení finančních prostředků

4. Mandátní smlouva - biokoridor

5. Rozpočtové opatření

6. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jana Rudolecká

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Závěrečný účet byl vyvěšen od 10.5.2012 do 14.6.2012 na úřední desce, zastupitelé s ním byli dopředu seznámeni. Do data jednání zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky k vyvěšenému závěrečnému účtu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

3. ŠKOLA - ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Ředitelka školy žádá obec o finanční částku ve výši 255 tis Kč na vybavení kuchyně, aby bylo možné přijmout další děti do školky a vyhovět kapacitním požadavkům na počet připravovaných jídel. V rozpravě se diskutovalo nad celým procesem zvýšení kapacity kuchyně, kdy nejprve je třeba souhlasu zřizovatele – obce, poté se žádá o získání souhlasu hygieny a následně krajského úřadu. Po souhlasu všech vyjmenovaných je možné realizovat vybavení kuchyně a navýšení stravovací kapacity.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje navýšení finančních prostředků v souvislosti s navýšením kapacity školní kuchyně ve výši 255 tis. Kč a to 200 tis. investičních a 55 tis. neinvestičních.

4. MANDÁTNÍ SMLOUVA - BIOKORIDOR

Firma Atelier Fontes zaslala ke schválení mandátní smlouvu na zastupování ve věci výstavby biokoridoru.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu k uzavření mandátní smlouvy s firmou Ateliér Fontes s.r.o. na zajištění výběrového řízení ve věci výstavby biokoridoru.

5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 5, které je součástí přílohy zápisu.

Příjmy:   Daň příjmu za obec (pol. 1122) navýšit o částku 34 100,- Kč.

Výdaje: Daň z příjmu obce (pol. 5362 § 6399) navýšit o částku 34 100,- Kč.

              Příspěvek ZŠ a MŠ Žatčany na rozšíření školní jídelny ve výši 255 tis. Kč (investiční 200 tis., neinvestiční 55 tis.). Pokryto z rezervy školství na opravy a investice. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5. Přílohou zápisu.

6. RŮZNÉ

A) Lozartová Božena - požádala o povolení vysadit na pronajatém pozemku ovocné stromy

ZO povoluje výsadbu stromů na obecním pozemku s podmínkou, že bude uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém bude dohodnuto, že při ukončení smlouvy o pronájmu nebude žádat náhradu za vysazené stromy.

B) Dětské hřiště

ZO diskutovalo nad návrhem a cenovou nabídkou na nové osazení herních prvků na dětské hřiště. Vzhledem k rozsáhlé diskuzi a množství názorů bylo rozhodnuto tento bod jednání přesunout na další schůzi zastupitelstva.

C) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

Starosta předložil zastupitelům před podpisem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na neinvestiční finanční podporu na opravu CAS, nákup výzbroje a výstroje z dotačního titulu řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 30 tis. Kč. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, dotaci přijímá a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

D) Smlouva o podmínkách napojení JMP Net - Šanhaj

Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Jedná se o část vedení plynovodu na Šanhaji mezi stávajícím vedením a budoucí zástavbou. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení JMP Net – Šanhaj a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

E) Smlouva o přezkoumání hospodaření - audit

Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 2012 zaslanou auditorskou firmou BOHEMIA AUDIT, s.r.o. Zastupitelé konstatovali, že nabídnutá cena je přiměřená a jsou spokojeni s dosavadní činností firmy.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2012 v ceně 13.000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

F) Návrh věcného břemene - přípojka Rychlíkovi a vydání stanoviska k územnímu souhlasu

Firma RGV a. s. Břeclav projektující pro E.ON Distribuce, a.s. zaslala návrh na uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu“ a žádost o sdělení stanoviska k PD „Žatčany, rozš. DP, kabelový svod, Rychlíková Vlasta“ za účelem vydání územního souhlasu.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se smlouvou o zřízení břemena na přípojku na dům Rychlíkových a vydání stanoviska k územnímu souhlasu.

G) Žádost o příspěvek na reprezentaci

Sdružení KALIMERO požádalo o příspěvek na reprezentaci pro mažoretky z Těšan, které uspěly v celostátní soutěži, pro účast na ME, které se koná ve francouzském městě Mazamet. Jedna z mažoretek je také ze Žatčan. Sdružení nabídlo, že mažoretky vystoupí na některé místní kulturní akci zdarma.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (zdržela se Dagmar Škrháková)

Usnesení:

ZO souhlasí s příspěvkem na reprezentaci pro sdružení Kalimero ve výši 1500,- Kč.

H) Žádost o zřízení informační tabule KDU-ČSL

KDU-ČSL požádala o povolení umístění informační tabule KDU-ČSL.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 1 (zdržel se Lukáš Jurečka)

Usnesení:

ZO souhlasí s umístěním vývěsky na obecním pozemku.

I) Výstavba Malá Niva - schůzka a požadavek některých stavebníků

Starosta informoval o schůzce stavebníků na Malé Nivě. Jednání bylo mezi stavebníky o dalším postupu a nabídkou firmy, která je schopna zajistit přeložení vedení vysokého napětí a postavení komunikace včetně sítí.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o průběhu jednání stavebníků na Malé Nivě.

J) Nabídka řešení odpadního hospodářství

Obec dostala nabídku na řešení odpadního hospodářství.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o nabídce na řešení odpadního hospodářství.

K) Oslavy 110 let výročí hasičského sboru v Žatčanech

Místostarosta Oldřich Tichý zhodnotil průběh oslav výročí a poděkoval zastupitelům, kteří se aktivně podíleli na pořádání akcí během oslav. Počasí oslavám přálo a celá akce byla hodnocena jako zdařilá. K nejobdivovanějším exponátům patřila hasičská stříkačka pro koňský zápřah z Neslovic s doprovodnou ukázkou posádky v dobových uniformách a hasičská automobilní stříkačka z roku 1929, kterou z Hrušovan u Brna přijela předvést osádka v dobových uniformách. Bylo možné shlédnout mimo jiné ukázku vyprošťování osob, hašení modelu domu, stříkání pěny a ukázku práce obecní policie. V průběhu oslav byly slavnostně předány zasloužilým členům medaile a ocenění za příkladnou práci. Předání ocenění se zúčastnil mimo jiné také 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a senátor Ing. Stanislav Juránek.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o průběhu oslav 110 let výročí hasičského sboru v Žatčanech.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:00 hodin. Příští zasedání se předpokládá v září 2012, pokud nebude akutně potřeba uskutečnit schůzi dříve.


Zapisovatel:                  Jana Rudolecká
Ověřovatelé zápisu:     Eva Stiborová, Jana Rudolecká
Starosta:                       František Poláček