Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 25. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 
 
 
Zápis 25. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 10.9.2008
od 19:00 do 22:20 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Lukáš Jurečka, Dagmar sýkorová, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Zdeněk Svoboda, Jaroslav Osička, v 19:00 hod. se dostavil Miroslav Klein.
 
Nepřítomni: Dana Ondrůjová -  (omluvena)
 
Pozvaný host: Ing. Pavel Raček
 
 
 
 
1. Zahájení: starosta, který řídil zasedání, přivítal všechny přítomné, konstatoval počet 9 zúčastněných členů ZO, tedy zasedání je usnášení schopné, navrhl schválit program, zapisovatele zápisu Lukáše Jurečku a ověřovatele zápisu Zdeňka Sýkoru a Josefa Fialu.
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Souhlas se stavbou fotovoltaické elektrárny Dagmar Račkové
3. Rozpočtové opatření
4. Schválení směny obecního pozemku
5. Třídění komunálního odpadu
6. Kolaudace splaškové kanalizace
7. Různé
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh programu, za zapisovatele zápisu L. Jurečku a ověřovatele zápisu Z. Sýkoru a J. Fialu na 25. zasedání zastupitelstva obce.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 0
 
 
V 19:10 hod se dostavil na zasedání Miroslav Klein.
 
 
 
2. Souhlas se stavbou fotovoltaické elektrárny: Paed. Dr. Dagmar Račková podala na zastupitelstvo obce žádost o vyjádření k záměru stavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p. č. KN 4559 a p. č. KN 4064 k. ú. Žatčany. O tomto bodu dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr Paed. Dr. Dagmar Račkové postavit na pozemcích p. č. KN 4559  a p. č. KN 4064 k. ú. Žatčany fotovoltaickou elektrárnu.
 
Hlasování: pro 9     proti 0     zdržel se 1
 
 
3. Rozpočtové opatření: Orel Žatčany provedl v jarních měsících sběr železného šrotu v obci. Výtěžek ze sběru ve výši 28.550,- Kč bude převeden na konto TJ Orel Žatčany. V sokolovně Žatčany došlo k havárii odpadů na WC. Na žádost TJ Sokola Žatčany schválili zastupitelé uvolnění příspěvku 15.000,- Kč z obecního rozpočtu na odstranění havarijního stavu odpadů. Z důvodu rozšíření MŠ byla přestěhována obecní knihovna do prostor po firmě SÝKORA. Na nutné výdaje s přemístěním knihovny byla z rozpočtu uvolněna částka 15.000,- Kč. Na plánovaný turnaj v pétanque byl uvolněn z rozpočtu příspěvek 1.000,- Kč. Zvýšené výdaje budou pokryty z rezervy. O těchto bodech dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje -
navýšení příjmů 29.000,- Kč za sběr žel. šrotu 
výdaje           29.000,- Kč příspěvek pro TJ Orel Žatčany za sběr žel. šrotu
15.000,- Kč příspěvek pro TJ Sokol Žatčany na nutnou opravu WC
15.000,- Kč na vybavení nově přemístěné obecní knihovny
  1.000,- Kč příspěvek na sportovní akci - pétangue
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
                                                                               
 
4. Schválení směny obecního pozemku: záměr směny pozemků byl vyvěšen na Úřední desce od 5. 6. 2008 do 24. 6. 2008 bez připomínek.
 
Usnesení: ZO schvaluje směnu obecního pozemku p. č. 4269, k. ú. Žatčany, LV  10001 za pozemky Pozemkového fondu ČR, p.č. 4086 a p. č. 4179 k. ú. Žatčany, LV  317 za účelem výsadby biokoridoru.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
5. Třídění komunálního odpadu: starosta informoval zastupitele o nutnosti dalšího třídění směsného komunálního odpadu. Biologický odpad je nyní pod dohledem ukládán do kompostových jam vykopaných k tomuto účelu v blízkém okolí obce. Sběr starého papíru, který se ukládá na obecní skládce, budou sbírat také žáci ZŠ formou soutěže pod dohledem učitelů. Zastupitelstvo tuto iniciativu školy přijalo s uznáním a schválilo vyčlenit z rozpočtu finanční částku na věcnou odměnu pro děti soutěžící ve sběru starého papíru.
 
Usnesení: ZO schvaluje vyčlenit z obecního rozpočtu finanční částku na soutěž žáků ZŠ Žatčany ve sběru starého papíru.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
6. Kolaudace splaškové kanalizace: starosta informoval o jednání s firmou VOD-KA ve věci „Podtlaková splašková kanalizace Žatčany - I. etapa". Nad rámec sjednané částky ve Smlouvě o dílo obec zaplatí 1.849.260,- Kč. Toto navýšení pokryje vyšší výdaje způsobené pořízením modernější technologie strojovny přečerpávací stanice, která v původním, několik let starém projektu, byla řešena dnes již zastaralým způsobem a dále navýšení způsobené víceprací na skrývce u výtlačného řádu od přečerpávací stanice do ČOV Měnín. Navýšení nad rámec Smlouvy o dílo je ošetřeno Dodatky č. 3, 4 a 5, které jsou přiloženy k tomuto zápisu. O schválení těchto dodatků dal starosta hlasovat. Kolaudace vodního díla „Podtlaková splašková kanalizace Žatčany - I. etapa" proběhla 9. 9. 2008.
 
Usnesení: ZO schvaluje podepsání dodatků Smlouvy o dílo č. 3, 4 a 5, mezi obcí Žatčany a firmou VOD-KA a. s. starostou obce. Dodatky jsou přílohou tohoto zápisu.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
7. Různé:
 
Zastupitelé se zabývali opětovným podáním žádosti o dotaci na projekt „Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany." Pověřili starostu oslovením Poradenské regionální agentury, která by pro obec zpracovala novou žádost dotačního titulu z ROP- Jihovýchod.
 
Usnesení: ZO schvaluje pověřit starostu obce oslovením Poradenské regionální agentury na zpracování nové dotační žádosti na projekt „Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany", z dotačního titulu ROP- Jihovýchod.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
Starosta dal hlasovat pro udělení příspěvku 5.000,- Kč narozeným občánkům Žatčan Matěji Habigerovi a Simoně Popelové.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit z obecního rozpočtu narozeným dětem příspěvek 5.000,- Kč Matěji Habigerovi a 5.000,- Kč Simoně Popelové.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé se usnesli, že obecní internet je možné připojit pouze těm občanům, kteří jsou připojeni také na obecní kabelovou televizi.
 
Usnesení: připojení na obecní internet je podmíněno také připojením na místní kabelovou televizi.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO se zabývalo žádostí pana Radomíra Kalvody, č p. 87 o odprodeji asi 3m2 obecního pozemku p. č. 115 k. ú. Žatčany z důvodu přestavby vrat, které nejdou otevřít dokořán. O záměru odprodeje dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr odprodeje asi 3m2 obecního pozemku na p. č. 115 k. ú. Žatčany Radomíru Kalvodovi, Žatčany č p. 87. Geometrické zaměření a návrh na vklad na KÚ zajistí a uhradí žadatel.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Myslivecké sdružení Nesvačilka zaslalo ZO Žatčany žádost o odprodej obecního pozemku p. č. 1003 k. ú. Nesvačilka o výměře 2769 m2, za účelem výsadby remízu.  ZO navrhuje provést směnu s jiným pozemkem, pokud s tímto řešením bude souhlasit také MS Nesvačilka.
 
Usnesení:ZO schvaluje záměr směny obecního pozemku p. č. 1003 k. ú. Nesvačilka o výměře 2769 m2 za pozemek odpovídající stejné výměře.
 
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Firma MONIBO s.r.o., která měla záměr postavit ve svém areálu podnik na výrobu fotovoltaických panelů, změnila podnikatelský záměr na chov jeseterů, od plůdku až po velikost vhodnou pro další dokrmení. Majitel firmy p. Sanvenero požádal o vyjádření k tomuto záměru ZO.
 
Usnesení: ZO schvaluje podnikatelský záměr firmy MONIBO v jejím areálu - chov jeseterů  na pozemcích p. č. 4171 a 4179 k. ú. Žatčany.
 
Hlasování: pro 9      proti 0     zdržel se 1
 
Starosta informoval a vyzval zastupitele k podávání připomínek k návrhu Plánu oblastí povodí Moravy a povodí Dyje do konce tohoto roku. Tento závažný materiál, který řeší nakládání se všemi vodami, je vyvěšen na Úřední desce a připomínkovat ho mohou všichni občané. Zastupitelé navrhují jednoznačně obnovu rybníků, biokoridory, dešťové trativody a poldry.
 
 
ZO souhlasí s využíváním prostor v MŠ pro setkávání seniorů.
 
 
ZO bere na vědomí:
 
·      místostarosta zastupitelstva obce Ing. Zdeněk Svoboda rezignoval na svou funkci z důvodu nedostatku volného času dne 10. 9. 2008. Volba nového místostarosty se bude konat na příštím zasedání ZO
 
·      volejbalový turnaj O pohár starosty se koná dne 21. 9. 2008 v 13:00 hod.
 
·      pokračující práce na zpevněných polních cestách
 
·      oznámení MZe o zařazení dotační žádosti do Seznamu na Podtlakovou splaškovou kanalizaci Žatčany - II. etapa
 
·      zprávu o modernizaci zastaralého zařízení pro vysílání místní KT a internetu
 
·      navyšování cen při svozu odpadů v návaznosti na novou obecní vyhlášku o odpadech na rok 2009
 
 
Dagmar Sýkorová navrhla zpevnění cesty na Šanhaji s možností průjezdu přes areál ZD. ZO pověřuje starostu jednat v této věci a pokusit se zajistit asfaltový recyklát na zpevnění cesty mezi koncem Šanhaje a ZD. Před položením recyklátu se předpokládá shrnutí povrchu cesty.
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta zasedání ukončil ve 22:20 hod.
 
V Žatčanech dne 10. 9. 2008
 
 
Zapsal: Lukáš Jurečka .......................................
Starosta: Jaroslav Osička .......................................
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Sýkora .....................................
                                   Josef Fiala ..........................................