Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

19. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 19. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 19. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 9.5.2012, které se konalo od 19:25 do 21:30 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Ondřej Ryba, Zdeněk Sýkora

Starosta zahájil jednání v 19:25 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Lukáš Jurečka omluven.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rozpočtové opatření

3. Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí

4. Pasport veřejného osvětlení

5. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Soňa Lejsková

Zapisovatel: Jana Rudolecká

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4, kde na straně příjmů je navýšení o částku za sběr železného šrotu ve výši 11 400,- Kč. Výdaje se navyšují ve stejné výši o příspěvek pro hasiče za sběr železného šrotu.

Ve výdajích se z rezervy uvolňuje - příspěvek obci Telnice na obecní policii 145 100,- Kč, příspěvek ZŠ a MŠ Žatčany na opravy 40 000,- Kč, příspěvek městu Židlochovice na ŠJ 100,- Kč, příspěvek DSO Cezava na pojištění 11 000,- Kč.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 a bere na vědomí změnu rozpočtu 1/2012.

3. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU POD TRAFOSTANICÍ

Firma E. ON zbuduje trafostanici a přípojky ke stavebním místům v lokalitě Malá Niva. Proběhlo projektové řízení a byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku pro trafostanici. Obec vyvěsí záměr o prodeji části pozemku, který bude geometricky rozdělen.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku pod trafostanici.

4. PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Firma E. ON, Servisní, s.r.o. nabídla obci zpracování pasportu veřejného osvětlení, tj. popis systému, typy, počet a stav osvětlení v obci. Pasport je nutný pro případnou rekonstrukci osvětlení a tvorbu nabídek v případě výběrového řízení.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje pořízení pasportu a pověřuje starostu k uzavření smlouvy s firmou E. ON, Servisní, s.r.o.

5. RŮZNÉ

A) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2011

Na základě auditu byl zpracován závěrečný účet obce, který bude vyvěšen na úřední desce k připomínkování.

B) Plánovací smlouva

Byl projednán návrh stavebníků na Šanhaji a jejich návrh, aby dostali stavebníci kolaudační příspěvek ve výši 150 000,- Kč. Tato podpora stavebníkům je z důvodu rozpočtu obce nerealizovatelná. Starosta navrhl, aby se obec podílela ve stejném poměru, jak byl nastaven dotační titul splaškové kanalizace, příspěvkem na vybudování šachty pro všechny stavebníky. Část zbudování šachty by hradila obec formou příspěvku, připojení k hlavnímu řádu by hradil stavebník.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje navržený způsob budování kanalizačních šachet na Šanhaji.

C) Noční linka

Zastupitelstvo města Újezd u Brna neschválilo výši příspěvku na noční linku, protože má svůj noční spoj. Podmínkou dalšího jednání je, že každá obec se bude na provozu podílet stejným dílem, tj. 13 000,- Kč. Starosta navrhl hlasovat, kdo je pro linku za tuto cenu. 

Hlasování:

Pro 5, proti 5, zdržel se 0

V případě stejného počtu hlasů se vede dohadovací řízení vedené starostou obce. Po další diskuzi bylo navrženo vyzkoušet tuto linku do konce roku, poplatek by byl v poměrné výši.

Hlasování:

Pro 9, proti 1, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zřízení noční linky na zkušební dobu do konce roku 2012 a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání s dopravcem.

D) Vyřazení počítače z majetku

Z důvodu neopravitelnosti počítače BRAVE z roku 2005, který využíval kronikář, je třeba jej vyřadit z evidence majetku. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje vyřazení počítač BRAVE z majetku na základě protokolu servisní firmy.

E) Audit školy a příprava na předání školy nové ředitelce

Starosta se sešel se stávající ředitelkou školy a dohodli se na provedení auditu za rok 2011 a první čtvrtletí 2012. Audit bude probíhat v kanceláři OÚ. Starosta seznámil zastupitele s dalším postupem předávání školy.

F) Hody

Stárci a ženáči požádali o finanční spoluúčast při pořádání hodů. Na hody obec uhradí náklady ve výši 15 000,- Kč (stárci 10 000 Kč, ženáči 5 000 Kč). Dále požádali o uzavření části vozovky do Kouta během zábavy.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje úhradu nákladů na pořádání hodů ve výši 15 000,-, zastupitelé souhlasí s dočasnou uzávěrou vozovky do Kouta pro organizaci hodů.

G) Dotace a granty

Starosta seznámil zastupitele s výsledky udělování grantů a dotací.

Grant na dětské hřiště nebyl schválen. Byla schválena dotace na další výsadbu biokoridorů v hodnotě 15 mil. Kč.

H) Dokument o obci

Starosta informoval, že pan Křivý shromáždil filmový materiál o obci a požádal o příspěvek na zpracování tohoto materiálu do uceleného DVD.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu dalším jednáním s panem Křivým.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:30 hodin. Příští zasedání se předpokládá 13.6.2012.


Zapisovatel:                  Jana Rudolecká
Ověřovatelé zápisu:     Ondřej Ryba, Soňa Lejsková
Starosta:                       František Poláček