Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

18. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 18. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 18. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 11.4.2012, které se konalo od 19:15 do 22:10 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Ondřej Ryba, Zdeněk Sýkora

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Škola

3. Územní plán

4. Rozpočtové opatření

5. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program jednání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.

Ihned po zahájení starosta poděkoval bývalému kronikáři za obětavou práci kronikáře a ocenil také jeho práci na vydané knize o historii obce a předal mu věcný dar.

Pan Sedláček krátce promluvil o své činnosti kronikáře, kterým byl od roku 1999 až do 31. 12. 2011. Jeho práce zahrnovala každoroční popis událostí a dále navíc doplnění kroniky za období, kdy zápisy chyběly nebo byly neúplné. 

2. ŠKOLA

V minulém měsíci proběhlo výběrové řízení na místo ředitele školy a školky, kam se přihlásilo 8 uchazečů, před komisi předstoupilo 6 uchazečů. Komisí byli vybráni 2 uchazeči. Starosta pozval na zasedání paní Mgr. Kalnou, kterou představil a předal jí slovo. Paní Kalná představila svou vizi školy, která by měla být otevřená a přátelská k rodičům a dětem. Chce také pročistit vztahy mezi školou a rodiči. V následující diskuzi byla paní Kalná dotazována ze strany zastupitelů na různá témata související se školou.

Edita Bílá přednesla zprávu Finančního výboru o výsledcích kontroly ve škole. Dle zjištění Finančního výboru byla v účetnictví školy nesprávně vypočtena částka na dohadných položkách. Konkrétně se jedná o vypočtenou částku za spotřebovaný plyn za 2. pololetí 2011. Finanční výbor vypracoval zprávu a návrh řešení problému. ZO pověřuje starostu obce k projednání záležitosti s ředitelkou školy.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu obce k projednání záležitosti s ředitelkou školy. ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

ZO souhlasí se změnou programu. Následovat bude bod PLÁNOVACÍ SMLOUVA.

Jedná se o smlouvu se stavebníky, kteří staví v lokalitě Šanhaj. Na jednání se dostavili 4 zástupci stavebníků, Ing. Jiří Štětina, paní Kozoňová, Markéta Ježová a pan Jež, kteří projednávali podrobnosti a podmínky smlouvy se zastupiteli. Jde o to, že stavebníci vybudují na svém pozemku komunikaci včetně inženýrských sítí (kromě dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a technologie kabelové televize). Po vybudování a kolaudaci stavebníci předají obci jimi vybudované sítě a část jejich pozemku, na kterém bude komunikace. Otázkou zůstává, zda obec za předané pozemky a sítě může stavebníkům poskytnout určitou kompenzaci. 18. 4. 2012 proběhne vzájemné informování stavebníků a obce a do 25. 4. 2012 se předpokládá uzavření smlouvy.

3. ÚZEMNÍ PLÁN

Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny územního plánu.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o dílo UPD-106/2012, změna č. 1 Územní plán obce Žatčany.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta informoval, že na základě uzavřené smlouvy se navyšuje výdaj na územní plán o 33 tis. Kč. Tato částka je určena na financování změny územního plánu a bude kryta z rezervy rozpočtu.

Na základě finanční kontroly bude ponížen příspěvek na provoz základní školy o částku 185 tis. Kč. Jedná se o částku, která vznikla nepřesným výpočtem dohadné položky za energie. Tím vznikly nepřesné podklady pro přípravu rozpočtu školy. Tato částka bude ponechána na školství v rezervě na opravy..

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

Dagmar Škrháková se omluvila a odešla z jednání zastupitelstva.

5. RŮZNÉ

A) Zpráva Policie ČR

Starosta seznámil zastupitele se zprávou Policie ČR. Z přednesené zprávy vyplynulo, že celkem bylo na území Žatčan řešeno 22 přestupků, z toho u 17 byl zjištěn pachatel. Převládá majetková trestní činnost.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR.

B) Pozemky u kravína - paní Oravcová

Na přístupové cestě ke kompostárně má pozemek paní Oravcová. Proběhlo s ní předběžné jednání o využívání pozemku. Starosta je připraven v jednání pokračovat.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu jednáním s paní Oravcovou.

C) Různé z různého

Edita Bílá položila dotaz, zda je možné vyrovnat prohlubeň v místě pořádání motosrazu. Starosta sdělil, že hlína v současnosti není k dispozici, ale najde řešení.

Ondřej Ryba položil dotaz, zda je možné umístit lavičku naproti výběhu ovcí u paní Franklové. Budou zjištěny možnosti umístění lavičky.

Lukáš Jurečka se dotázal na situaci ohledně LED osvětlení. Starosta informoval, že obec kontaktovala další firma ohledně nabídky osvětlení na dlouhodobou smlouvu. Je třeba provést porovnání nabídek mezi sebou a srovnání s investicí obce do osvětlení LED vlastními prostředky.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:10 hodin. Příští zasedání se předpokládá 9.5.2012.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Zdeněk Sýkora, Oldřich Tichý
Starosta:                       František Poláček