Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

17. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 17. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 17. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 14.3.2012, které se konalo od 19:10 do 22:10 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Ondřej Ryba, Zdeněk Sýkora

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Jednotka SDH obce - výhled dalšího rozvoje

3. Smlouva o budoucí smlouvě, věcné břemeno s E.ON

4. Rozpočtové opatření

5. Různé

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Dagmar Škrháková, Jaroslav Osička

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 17. zasedání a ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. JEDNOTKA SDH OBCE - VÝHLED DALŠÍHO ROZVOJE

Hasiči v Žatčanech jsou vedeni ve dvou složkách – Sboru dobrovolných hasičů (SDH) – občanské sdružení, které má 51 členů a dále je zde Jednotka SDH obce (zásahová jednotka) o 14 členech z řad SDH. Z 51 členů je ve sdružení SDH 14 členů nad 60 let a 13 žen. V poslední době do jednotky přibylo 6 nových mladých členů.

Problémem současnosti je zastarávající technika. K dispozici je Tatra 148 z roku 1977 a vozidlo VW Transporter s přívěsem a hasící výbavou, které slouží jako doprovodné vozidlo pro doplnění počtu osob při výjezdu k zásahu. Vozidlo Tatra 148 se dá řešit buď rekonstrukcí, kde však není perspektiva delšího období životnosti z důvodu snižující se možnosti dostupných náhradních dílů nebo nákupem novějšího auta, které je možné pořídit do 1 mil. Kč. Jako schůdnější varianta se jeví druhá možnost, která by se měla řešit v horizontu do 3 let. Pro možnost pořízení vozidla je třeba schválit pověření starosty k jednání o pořízení.

V letošním roce budou oslavy 110 let od založení hasičů v Žatčanech. Při té příležitost proběhne 19.5. Okrsková soutěž hasičů (žen a mužů) v Žatčanech. Samotné oslavy proběhnou pravděpodobně 9. nebo 10. 6. ukázkou techniky a ukázkou zásahů v praxi. Pro zajištění důstojných oslav je třeba podpora zastupitelstva při akcích hasičů, které proběhnou v rámci oslav.

V diskuzi místostarosta Oldřich Tichý uvedl několik možností, jak se mohou děti zapojit do hasičských soutěží. Je však třeba najít zodpovědného vedoucího, který by mohl vést ty nejmladší členy hasičů. Zastupitelé navrhli propagaci hasičů právě při oslavách výročí a například i ve spolupráci se školní družinou. Za kulturní výbor Eva Stiborová navrhla pomoc při organizování oslav.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:

ZO pověřuje starostu k rozhodnutí o pořízení vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Žatčany. Před rozhodnutím o pořízení vozidla bude informovat zastupitele.  

3. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ, VĚCNÉ BŘEMENO S E.ON

Smlouva se uzavírá na žádost pana Šoukala o připojení NN k jeho stavbě.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parcely 63/4 a 10/47 na LV 10001 k.ú. Žatčany.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

1. Starosta informoval o převedení peněz z projektu EU peníze školám ve výši 171,6 tis. Kč.

2. Příspěvek na gymnázium Židlochovice, překlopení územního plánu obce Žatčany.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření - převedení peněz z projektu EU školám ve výši 171,6 tis. Kč.

ZO schvaluje rozpočtové opatření - příspěvek ve výši 1700,- Kč pro Gymnázium Židlochovice dle schválené smlouvy (z rezervy školství).

ZO schvaluje rozpočtové opatření - náklady na tisk územního plánu ve výši 5000,- Kč(z rezervy rozpočtu).

5. RŮZNÉ

A) Smlouva GaREP

Starosta předal slovo Janu Binkovi, který vysvětlil obsah smlouvy o uplatnění certifikované metodiky zpracované v rámci výzkumného projektu č. WD-39-07-1. Cílem je podpora plánování rozvoje obce formou zpracování metodiky základních plánovacích procesů obce. Tato metodika se poskytuje bezúplatně.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uplatnění certifikované metodiky mezi firmou GaREP, spol. s r. o. a Obcí Žatčany.

B) Územní plán

Starosta informoval zastupitele o postupu překlopení územního plánu a následně o nutnosti zadání změny ÚP. Změna se provádí z důvodu souladu ÚP obce a ÚP JMK, který je obecnímu ÚP nadřazený.

Starosta předložil zastupitelům Zadání změny č.1 ÚPO Žatčany.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zadání změny č.1 ÚPO Žatčany.

C) Zpráva Kontrolního výboru

Předsedkyně Kontrolního výboru přednesla zprávu o provedené kontrole na obecním úřadě. Navrhla změnu jednacího řádu výborů v článku 4, bodě 1.:“Výbor se schází dle potřeby, obvykle každé tři měsíce, nejméně však jedenkrát za šest měsíců“.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje změnu jednacího řádu výborů ZO Žatčany, a to k článku 4, bodu 1.:“Výbor se schází dle potřeby, obvykle každé tři měsíce, nejméně však jedenkrát za šest měsíců“.

ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru.

D) Zpráva Finančního výboru

Paní Bílá přednesla zprávu o kontrole účetnictví obce a školy. Na obci je kontrola uzavřena bez připomínek, ve škole kontrola ještě probíhá.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru obce.

E) Správce tenisového hřiště

Z důvodu ukončení dohody s paní Vladimírou Sedláčkovou, která má nově stálé zaměstnání, bylo nutné najít nového správce. Novým správcem bude Miroslav Tichý.

Usnesení:

ZO bere na vědomí změnu správce tenisového hřiště.

F) Zpráva Výboru pro životní prostředí

Ondřej Ryba informoval o případech, které řeší Výbor pro životní prostředí. Jde zejména o povolení ke kácení stromů a následném uložení vysázení nových stromků. Myslivecké sdružení provádělo čištění remízků. Směrem na Nesvačilku se plánuje v letošním roce vysázení ovocných stromů. Problematika rybníku – jezdí tam mnoho aut, která nejsou na tomto místě vítána. Výbor navrhuje příjezd od Nesvačilky zmenšit, pod příjezdem od obce vymezit parkovací plochu a zakázat příjezd aut blíže ke břehům a tento zákaz uplatňovat v součinnosti s obecní policií. Den pro obec proběhne tuto sobotu 17.3.2012. Začátek bude od 8:00 hodin na hřišti. Zakončení dne bude táborákem.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Výboru pro životní prostředí.

G) Osvětlení

Starosta informoval o možnosti instalace veřejného osvětlení LED lampami. Starosta vyzve firmy nabízející tyto služby, ať předloží konkrétní nabídku.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace o možnosti instalace LED osvětlení.

H) Ocenění bývalého kronikáře

Starosta navrhl pozvat na příští zastupitelstvo pana Josefa Sedláčku a při té příležitosti mu poděkovat za činnost kronikáře, kterou pro obec dlouhá léta zastával.

I) Putnovi - žádost o prodej pozemku

Starosta informoval o žádosti rodiny Putnových o právu provést stavbu a žádost o odkup části obecního pozemku, který je uvnitř současného oplocení zahrady.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na obecním pozemku číslo 666/3 k.ú. Žatčany.

ZO bere na vědomí jednání starosty o pozemcích ve vztahu Obec Žatčany – rodina Putnových.

J) MK Alka - žádost o půjčení sekačky

ZO projednávalo žádost MK Alka o zapůjčení sekačky na údržbu zelených veřejných ploch hřiště a místního letiště.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje bezplatné zapůjčení zelené sekačky spolkům MK Alka a fotbalistům za účelem údržby veřejných zelených ploch hřiště a místního letiště.

K) Nabídka obce Těšany

Starosta předložil nabídku obce Těšany na kurz školení „Vzdělaný zastupitel“, který se bude konat 18.5.2012 v Těšanech od 15:00 do 21:00 hodin. Starosta rozešle informační e-mail o této akci všem zastupitelům. 

L) Připomínky pana Janečky

Přítomný host pan Janeček upozornil na nebezpečnou situaci, kdy prodejci, kteří prodávají z auta u samoobsluhy, stojí v těsné blízkosti hlavní cesty a ohrožují bezpečnost nakupujících obyvatel a také většinou zneprůjezdní odbočku na Zahrady. Starosta reagoval s informací, že tímto stavem se bude obec  zabývat v součinnosti s obecní policií. Prodejní plocha je určena z druhé strany samoobsluhy u vývěsky MS.

Dále pan Janeček vznesl dotaz na zajištění odvodu vody z vozovky vedle samoobsluhy v místě přechodu na chodník. Starosta odpověděl, že tento problém bude řešen obecními pracovníky v letošním roce.

M) Gratulace občanům starším 80 let

Eva Stiborová prezentovala podobu tří návrhů na obecní gratulační blahopřání. Dále přítomným zastupitelům připomněla blížící se termín uzávěrky zpravodaje.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:10 hodin. Příští zasedání se předpokládá 11.4.2012.


Zapisovatel:                  Lukáš Jurečka
Ověřovatelé zápisu:     Dagmar Škrháková, Jaroslav Osička
Starosta:                       František Poláček