Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

16. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 16. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 16. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 8.2.2012, které se konalo od 19:10 do 22:50 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Jana Rudolecká, Eva Stiborová, Ondřej Ryba, Zdeněk Sýkora. 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, Dagmar Škrháková je omluvena a Lukáš Jurečka se dostaví později.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení rozpočtu na rok 2012

3. Schválení inventarizace

4. Veřejnoprávní smlouva - Obecní policie

5. Zpráva zásahové jednotky SDH Žatčany

6. Rozpočtové opatření

7. Různé

Starosta navrhuje změnu programu: vypustit bod č. 6 – Rozpočtové opatření, doplnit bod č. 5 o Veřejnoprávní smlouvy Žatčany – Židlochovice a dále o bod Konkurz na ředitele školy. Přesunout projednání z bodu č. 7 Různé -  Stavební záměr firmy Horáček na Signetu ihned po zahájení.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Stavební záměr firmy Horáček na Signetu

3. Schválení rozpočtu na rok 2012

4. Schválení inventarizace

5. Veřejnoprávní smlouva - Obecní policie, Židlochovice

6. Zpráva zásahové jednotky SDH Žatčany

7. Konkurz na ředitele školy

8. Různé

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 16. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Jana Rudolecká, Edita Bílá

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Do doby, než se dostaví, je zápisem pověřena Jana Rudolecká.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. STAVEBNÍ ZÁMĚR FIRMY HORÁČEK NA SIGNETU

Starosta udělil slovo panu Horáčkovi, novému majiteli bývalého Signetu (dříve OSPAP). Pan Horáček informoval o tom, že příjezdovou komunikaci vybuduje na své náklady a poté je možné ji převést na obec. Stavební povolení na komunikaci vyřizuje na MěÚ Židlochovice. Potřebuje souhlas obce. Dále žádá o povolení vykácet cca 8 stromů. Vše předkládá na plánku – zakresleno. Na hranici pozemku chce vybudovat haly a sklady, dále by chtěl vybudovat plot ve zbývající části o výšce 3m (1m beton. sokl, 2m beton. plot). V průběhu projednávání bodu se dostavil Lukáš Jurečka.Výše uvedené věci je pan Horáček připraven s obcí podepsat formou smlouvy.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:

ZO schvaluje zpevnění polní cesty na obecní parcele 4168.

ZO schvaluje záměr výstavby objektu skladů na parcele 4169.

ZO pověřuje starostu přípravou smlouvy mezi obcí a panem Horáčkem o podmínkách užívání a převodu vybudované cesty, případně ujednání o budoucích přístupových cestách.

ZO pověřuje Výbor životního prostředí k vyjádření se k žádosti pana Horáčka o vykácení stromů a vydání návrhu na výsadbu nových stromů.

3. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 18.1.2012 do 8.2.2012. Občané se k němu mohli vyjádřit písemně do 7. února 2012. Žádná připomínka nebyla podána. Na zasedání přednesl starosta tyto návrhy změn:

Krajský úřad JMK snížil závazný ukazatel dotace POL 4112 o 100,- Kč (příspěvek na žáky). Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu se navýší o 100,- Kč bankovní úroky. Pro zpřesnění rozpočtu je třeba oddělit finanční příspěvek pro SDH (Sdružení dobrovolných hasičů) a tyto peníze vyplácet z Tělovýchovy a zájmové činnosti.

Navýšit § 3633 o 2 tis. Kč na úhradu přeložky VN firmě E.ON z rezervy rozpočtu. 

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2012.

4. SCHVÁLENÍ INVENTARIZACE

Starosta předložil zastupitelstvu Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace k 31.12.2011. Fyzické i dokladové inventury proběhly podle plánu. Místostarosta informoval o návrhu na vyřazení drobného majetku.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace za rok 2011 a souhlasí s vyřazením dle přiloženého návrhu na vyřazení schváleného Ústřední inventarizační komisí.  

5. VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - OBECNÍ POLICIE, ŽIDLOCHOVICE

Starosta předložil ke schválení tři veřejnoprávní smlouvy:

a) Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie, na základě které bude obecní policie Telnice vykonávat na území obce Žatčany úkoly dle ustanovení § 2 zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.

b) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Žatčany a městem Židlochovice, na základě které bude město Židlochovice namísto orgánů obce Žatčany vykonávat úkony spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

c) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Žatčany a městem Židlochovice, na základě které bude město Židlochovice namísto orgánů obce Žatčany zabezpečovat provedení zápisů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie s obcí Telnice, s účinností od 1. 4. 2012. 

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice, na úseku zabezpečení provedení zápisů do  informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (základní registr RUIAN), která je přílohou tohoto usnesení.

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice, na úseku výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, která je přílohou tohoto usnesení. 

6. ZPRÁVA ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH ŽATČANY

Starosta zaslal v předstihu zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce všem zastupitelům. Zastupitelé se dohodli, že na příštím zasedání se bude probírat další rozvoj jednotky SDH.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se zprávou o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za rok 2011. ZO děkuje členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za jejich obětavou činnost při ochraně soukromého a veřejného majetku.  

7. KONKURZ NA ŘEDITELE ŠKOLY

Starosta zaslal členům zastupitelstva v předstihu materiály k pořádání konkurzu na ředitele školy. Termíny budou následující:

- do 17. 2. jmenování členů konkurzní komise

- do 23. 2. bude termín pro přihlášky do konkurzu

- dne 29. 2. bude první jednání konkurzní komise, otvírání obálek

- dne 23. 3. bude konkurz.

Konkurzní komise bude mít 7 členů: 2 členové za zřizovatele, 1 z Jihomoravského kraje, 1 z České školní inspekce, 1 ze ZŠ a MŠ Žatčany, 1 z jiné okolní školy, 1 ze školské rady

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

1. vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvková organizace s předpokládaným nástupem 1. 8. 2012

2. pověřuje starostu:

- požádat Krajský úřad JMK, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise,

- požádat ředitele/ředitelku Základní školy/Mateřské školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurz) o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise,

- vyzvat ředitelku Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.

3. pověřuje starostu zveřejnit inzerát o pořádaném konkurzu v médiích obvyklým způsobem.

4. jmenuje do konkurzní komise za zřizovatele tyto členy: Františka Poláčka a Evu Stiborovou.

8. RŮZNÉ

A) Smlouvy k trafostanici na Malé Nivě s firmou E.ON

Obec byla vyzvána k vyjádření se k projektu rozvodu elektrických sítí na Malé Nivě. Zdeněk Sýkora a Lukáš Jurečka doporučili přidat do vyjádření informaci o tom, že obec doporučuje doprojektovat sítě nízkého napětí pro celou lokalitu Malé Nivy a ne jen na horní část. Také obec doporučuje přeložení vedení vysokého napětí tak, aby nebránilo výstavbě na Malé Nivě v souladu s územním plánem.  

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. Obec doporučuje doprojektování sítě NN na celou ulici a doporučuje případné přeložení VN vedení tak, aby nebránilo možnosti další výstavby dle schváleného územního plánu na Malé Nivě.

B) Dohoda o poskytnutí poplatku

Starosta předložil zastupitelům návrh změny znění Dohody o poskytnutí poplatku. ZO dále diskutovalo o kabelové televizi a o současném problému, kdy satelitní komplety jsou levné a lákavé pro občany a obecní kabelová televize tak čelí problému, zda bude ještě atraktivní pro občany, kteří si postaví nový dům v obci.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje znění předložené Dohody o poskytnutí poplatku za připojení na televizní kabelový rozvod.

C) Návrh na rozdělení zisku ZŠ

ZO bylo seznámeno s žádostí ředitelky školy na rozdělení zisku za rok 2011.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozdělení zisku dle návrhu ředitelky školy.

D) Smejkalovi

Starosta předložil žádost pana Smejkala o souhlas s vybudováním chodníku před jeho domem V Koutě.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO povoluje vybudování chodníku a zpevněné plochy pro parkování za podmínky, že bude provedena revize uložení kabelu kabelové televize (TKR). V případě kolize vedení TKR se stavbou požadujeme uložení vedení TKR do chráničky a odsouhlasení majitelem sítě (obcí).

E) Noční linka

KORDIS předložil návrh noční víkendové linky, kdy by příspěvek obce mohl být podstatně nižší, než je tomu dosud.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje roční příspěvek na víkendovou noční linku ve výši 4.659,-Kč za rok.

F) Školská rada

ZO je povinno jmenovat 2 členy zastupitelstva do školské rady. Mandát předchozích členů školské rady již vypršel. Do školské rady byli za obec navrženi Eva Stiborová a František Poláček.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO jmenuje do školské rady tyto dva zástupce: Františka Poláčka a Evu Stiborovu.

G) Dětské hřiště

Starosta předložil 2 návrhy na provedení dětského hřiště. V současnosti společnost OKD vypsala dotaci na dětská hřiště. ZO má zájem usilovat o získání dotace.

Usnesení:

ZO bere na vědomí situaci ohledně možnosti získání dotace a návrhy na dětské hřiště.

H) Automaty – vyhláška o zákazu výherních hracích automatů

Starosta informoval o situaci, která vznikla po vydání vyhlášky o zákazu hracích automatů, kdy se v hostinci vyměnil automat za videoterminál. Obec tuto záležitost řeší přímo na příslušných ministerstvech

Usnesení:

ZO bere na vědomí výše popsanou situaci.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:50 hodin. Příští zasedání se předpokládá 14.3.2012.


Zapisovatel:                   Lukáš Jurečka                                 ---------------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:       Jana Rudolecká                              ---------------------------------------------

                                      Edita Bílá                                         ---------------------------------------------

Starosta:                        František Poláček                            --------------------------------------------