Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

15. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 15. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 15. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 11.1.2012, které se konalo od 19:10 do 21:35 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Eva Stiborová, Dagmar Škrháková, Ondřej Ryba, Zdeněk Sýkora. 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 9 zastupitelů, Jana Rudolecká a Jaroslav Osička jsou omluveni.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2012

3. Investiční akce

4. Kronika

5. Různé

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 15. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Soňa Lejsková, Eva Stiborová

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ROZPOČET OBCE

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce.

V kapitole Školství jsou peníze rozděleny do 3 podkategorií:

1) ZŠ Žatčany – 950 tis. Kč

2) Rezerva – ZŠ Žatčany (150 tis. Kč na investice, 100 tis. Kč na opravy)

3) Rezerva – jiné školy (peníze za naše žáky, kteří studují na jiných základních školách od 6. do 9. třídy).

Rozhlas, kabelová televize, zpravodaj ve výši 230 tis. Kč ( kabelová televize a rozhlas 195 tis. Kč , za zpravodaj 45 tis. Kč).

V kapitole Tělovýchova a zájmová činnost jsou příspěvky rozděleny takto: Sokol 55 tis. Kč, Orel 52 tis. Kč, Sportovní klub (fotbalisté) 40 tis. Kč, Junák 8 tis. Kč, MK Alka 10 tis. Kč, myslivci 4 tis. Kč, rezerva na dětské hřiště 100 tis. Kč. V příspěvku pro Orel je předplaceno 5 akcí pro obec v orlovně. Mimo tyto konkrétní adresáty jsou zde finanční prostředky určené na podporu pořádání dalších akcí během roku.

Odpady ve výši 680 tis. Kč zahrnují platby obce za odvoz komunálního, nebezpečného, tříděného odpadu, bioodpadu a stavební sutě.

Péče o vzhled obce a zeleň – v této kapitole je zahrnut i plat obecních pracovníků, kteří mají údržbu v obci na starosti.     

Požární ochrana je tvořena příspěvkem na SDH ve výši 15 tis. Kč a výdaji na zásahovou jednotku obce ve výši 89 tis. Kč.

Ostatní činnosti a rezerva je dělena takto – 54 tis. Kč ostatní činnosti a 90 tis. Kč rezerva obce.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:

ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012.

3. INVESTIČNÍ AKCE

Starosta informoval o situaci plynofikace na Šanhaji. Plynové potrubí čeká tlaková zkouška. Po odsouhlasení tlakové zkoušky ze strany plynárny bude vpuštěn do potrubí plyn.

U stavby Na Dolech chybí odvést suť, doplnit značku a doplnit balenou v jednom místě. Poté bude možné stavbu zkolaudovat. 

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu o stavu investičních akcí za rok 2011.

4. KRONIKA OBCE

Starosta předložil návrh na nového kronikáře obce. Dosavadní kronikář pan Josef Sedláček již informoval o svém záměru skončit práci kronikáře obce pro vysoký věk. Starosta navrhl jmenovat paní Vladimíru Sedláčkovou.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje kronikářkou obce Vladimíru Sedláčkovou.

5. RŮZNÉ

A) Změna majitelů v areálu bývalého Signetu

Část areálu bývalého Signetu (mimo fotovoltaiky) koupil nový majitel.  

Usnesení:

ZO vzalo na vědomí informaci o změně majitelů v areálu bývalého Signetu.

B) Pronájem půdy

Obec zveřejnila záměr pronajmout pozemek na Ovčírnách. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 20.12.2011 do 10.1.2012. Jako zájemce se přihlásilo ZD Žatčany a.s.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje pronájem parcel č. 3126  a 908/2 – orné půdy obecního pozemku ZD Žatčany a.s. Smlouva bude uzavřena dodatkem ke stávající smlouvě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

C) Smlouva o údržbě obecního rozhlasu

Byla předložena smlouva panem Chmelem ve stejném znění jak v minulých letech.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o údržbě obecního rozhlasu s panem Chmelem.

D) Příspěvek Gymnáziu Židlochovice

Starosta předložil žádost Gymnázia Židlochovice na příspěvek na pronájem sokolovny.

Hlasování:

Pro 6, proti 3, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na neinvestiční výdaje Gymnázia Židlochovice ve výši 1660 Kč za 2012.

E) Změna územního plánu

Obec Žatčany musí na základě Zásad územního rozvoje zapracovat do svého územního plánu  zpřesnění a vymezení koridoru TE 2  a vymezení územní rezervy koridoru dopravy DR 30.

Hlasování:

Pro 6, proti 3, zdržel se 0

Usnesení:

Zastupitelstvo obce Žatčany rozhodlo o pořízení změny č. I územního plánu obce Žatčany:

I. rozhodlo v souladu s § 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/12006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále jen stavební zákon ) o pořízení změny č.I ÚPO Žatčany.

Tato změna bude zahrnovat:

Zpřesnění a vymezení koridoru TE2 vymezeného Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje pro vedení VVN ( velmi vysoké napětí ) 400 kV – veřejně prospěšné stavby. Jedná se o nové vedení od Slavětic do Sokolnic v souběhu se stávající trasou vedení 400 kV ) ozn. jako V435/V436 ). Vydané a účinné Zásady rozvoje Jihomoravského kraje vymezili pro toto vedení koridor široký 400 m ( zhruba od stávajícího vedení 200 m na každou stranu ). V tomto koridoru dle § 58 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ) nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou vymezeny v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ( územní plán je v tomto koridoru neplatný – např. nelze vydávat povolení na stavby v nově vymezených plochách – rozhoduje se, jako by tam byla zahrada, pole či les ) a proto je nutno koridor zpřesnit a zúžit pokud možno tak, aby nebylo zasaženo zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pouze v minimální míře.

Vymezení  územní rezervy pro prověření možnosti budoucího využití a umístění plochy a koridoru silniční dopravy nadmístního významu ploch a koridorů dopravy : DR 30 – silnice II/416 Újezd u Brna, obchvat.

Zpřesnění plochy a koridoru územní rezervy pro silniční dopravu nadmístního významu DR30 v ÚPD obce Žatčany.  Prověření potřebnost plochy a koridoru územní rezervy pro silniční dopravu nadmístního významu v ÚPD obce Žatčany. V ÚPD obce Žatčany stanovit podmínky pro využití plochy a koridorů územní rezervy v souladu s §36 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vymezení bude koordinováno s pořizovaným ÚP Újezd u Brna. 

Z výše uvedených důvodů nelze provést úpravu dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, neboť stávající platná územně plánovací dokumentace obce není v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZUR JMK). Po zapracování požadavků ze ZUR JMK do ÚPO Žatčany může být pořízena úprava ÚPO dle § 188 odst.1 stavebního zákona na ÚP Žatčany.

II. určilo  jako určeného zastupitele  dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona pana starostu Ing. Františka Poláčka, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst.1 a § 53 odst.1 stavebního zákona na pořízení změny č. I  ÚPO Žatčany

III. schvaluje žádost obce o pořízení dle § 6 odst.6 písmeno b) stavebního zákona – týká se změny č. I ÚPO Žatčany. 

F) Školská rada, škola

Starosta předložil návrh na  změnu termínů  pro lednové volby nové školské rady. ZO dosud neobdrželo Výroční zprávu školy.

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zkrácení doby pro vypsání nových voleb do školské rady.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:35 hodin.


Zapisovatel:                    Lukáš Jurečka                                          ---------------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:         Soňa Lejsková                                          ---------------------------------------------

                                     Eva Stiborová                                            ---------------------------------------------

Starosta:                        František Poláček                                     --------------------------------------------