Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

14. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 14. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 14. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 14.12.2011, které se konalo od 19:10 do 21:55 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Eva Stiborová, Ondřej Ryba, Zdeněk Sýkora. 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Jana Rudolecká je omluvena.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Inventarizace

3. Vyhláška o provozu automatů

4. Rozpočtové opatření

5. Rozpočtové provizorium

6. Různé

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 14. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Oldřich Tichý, Ondřej Ryba

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. INVENTARIZACE

Starosta seznámil přítomné s inventarizační směrnicí a plánem inventur k 31.12.2011 a dále navrhl vyřadit z majetku obce tento majetek:

inv.č. 0-11        vozovka Haltýř        43 914,- Kč  (účet 022) na jejím místě byla vybudována nová silnice

inv.č. 0-12        vozovka štěrk k Nivám     9 992,- Kč  (účet 022) cesta je léty úplně opotřebovaná, zanikla

inv.č. 999910   Plynovod - rozšíření    54 145,- Kč  (účet 042) jedná se o projektovou dokumentaci z roku 2006, která nebyla použita pro  letos vybudovanou stavbu plynu na Šanhaji, ta byla budována podle nového projektu z roku 2010, stavba bude prodána Plynárenské společnosti.     

Hlasování:

Pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:

ZO schválilo vyřazení majetku:  vozovka Haltýř ve výši 43914,- Kč, vozovka štěrk k Nivám ve výši 9992,- Kč, projektová dokumentace Plynovod – rozšíření ve výši 54145,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje plán inventur a jejich postup.

3. VYHLÁŠKA O PROVOZU AUTOMATŮ

Starosta ve spolupráci se sdružením Brnění a po konzultaci s Janou Rudoleckou připravil k projednání Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, jíž se zakazuje na území obce Žatčany provozovat výherní hrací přístroje.
Na zasedání dorazila Dagmar Škrháková.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 jíž se zakazuje na území obce Žatčany provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření:
Příspěvek ŠJ Židlochovice na stravování žáků ve výši 100,- Kč, rezerva na krizové situace ve výši 1 tis. Kč – kryto z rezervy.
Navýšit výdaj na kanalizaci o 111 tis. Kč na projektovou dokumentaci dešťové kanalizace na Šanhaji (POL 6121, § 2321) – pokryto převedením z nedočerpaných financí vodovodu (§2310).

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11.

5. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM

Starosta předložil návrh usnesení k rozpočtovému provizoriu. Z důvodu dosud neschváleného rozpočtu obce na rok 2012  bude obec pracovat v režimu rozpočtového provizoria.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. Rozpočtové provizorium je stanoveno ve výši čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provozních nákladů. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být čerpány v případech pokračování započatých akcí, na jejichž úhradu jsou zajišťovány zdroje dotační, případně nedočerpáním zdrojů minulých let.

6. RŮZNÉ

A) Žádost o možnosti čerpání nevyužitých prostředků na mzdy

Vedení školy podalo žádost o převedení nevyužitých mzdových prostředků, které byly určeny na mzdu. Navrhuje nevyužité mzdové prostředky použít na pořízení nábytku do mateřské školy v hodnotě do 50.000,- Kč.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje převedení nevyužitých mzdových prostředků na pořízení nábytku do mateřské školy v hodnotě do 50.000,- Kč.

B) Zrušení nájemní smlouvy Rychlík Antonín

Antonín Rychlík požádal o zrušení nájemní smlouvy na pozemek par.číslo 3126  a 908/2.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zrušení nájemní smlouvy s Antonínem Rychlíkem dohodou.

C) Záměr pronajmout parcelu č. 3126  a 908/2 – ornou půdu

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout parcelu č. 3126  a 908/2 – ornou půdu. 

D) Vodné, stočné – návrh

Starosta předložil návrh nové ceny stočného, která by měla vzrůst bez daně jen o 0,98 Kč. Díky zvýšení DPH bude cena včetně daně zvýšena z 39,26Kč/m3 na 42,18 Kč/m3. Vodné bude bez daně navýšeno jen o 0,26 Kč/m3. S daní bude cena změněna z 33,15 Kč/m3 na 34,66 Kč/m3.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje výše uvedené ceny vodného a stočného na rok 2012.

E) JUDr. Bedroš – seznámení s případem pana Domši

Starosta seznámil písemnou formou zastupitele s informacemi o případu pana Domši z pohledu obhájce JUDr. Milana Bedroše.

Usnesení:

ZO vzalo na vědomí zprávu JUDr. Milana Bedroše.

F) Zpráva z rozvojového výboru

Rozvojový výbor rozpracoval následující témata:

Plánovací smlouva na Malé Nivě - smlouva se dopracovává.

Výstavba infrastruktury na Šanhaji:      
I. etapa - výstavba infrastruktury k novým domům na konci ulice kolmo na stávající výstavbu - obec zajistí projekt a vybuduje dešťovou kanalizaci (cca 195 tis. Kč), veřejné osvětlení a kabelovou síť. Stavebníci vybudují na vlastní náklady splaškovou kanalizaci, plynové rozvody (cca 100 tis. Kč) a vodovodní rozvody (cca 140 tis. Kč) a místní komunikaci (cca 1 mil. Kč).
II. etapa - vybudování infrastruktury k již postaveným domům (stávající ulice) - zajišťuje a financuje obec.
III. etapa - propojení Šanhaje se silnicí kolem areálu ZD – proběhne později.

Dětské hřiště – do února je možné zažádat o dotaci. Předpokládá se rekonstrukce a případné rozšíření stávajícího hřiště na návsi.

Zateplení MŠ – bude se zpracovávat projekt. V příštím roce bude vypsán dotační titul.

Nový přechod pro chodce – mezi Kheilovým a Zapomělovým. Bude se zpracovávat projekt.

Retardér na návsi – na silnici do Kouta v místě pomníku obětem válek.

Možnost zastavení linky 612 – za stávající situace to není možné. Jedinou možností je najít místo, kde může vzniknout záliv pro bezpečné zastavení autobusu v délce min. 25 metrů. Zálivy by měly být na obou stranách cesty.

G) Návrh rozpočtu, návrh investic, rezervy minulých let 9 915 tis. Kč, podílové listy 4 880 tis. Kč

Zastupitelstvo diskutovalo nad návrhem rozpočtu na rok 2012. Padly návrhy na podrobnější rozepsání položek Tělovýchova a zájmová činnost, Školství, Odpady.

H) Rozpočtové opatření

Sokol Žatčany požádal o finanční příspěvek na vybavení pro mateřské centrum Budulínek, jenž je součástí Sokola.

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1,4 tis. Kč jako příspěvek pro Sokol Žatčany. Částka bude poskytnuta z rezervy.

I) Ohňostroj

Usnesení:

ZO schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč na ohňostroj na Silvestra.

J) Různé z různého

Eva Stiborová vyzvala přítomné k příspěvkům do zpravodaje. Poslední termín pro dodání příspěvků je 20.12.2011.


Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 11.1.2012.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:55 hodin.


Zapisovatel:                    Lukáš Jurečka                                            ---------------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:         Oldřich Tichý                                              ---------------------------------------------

                                     Ondřej Ryba                                               ---------------------------------------------

Starosta:                        František Poláček                                      --------------------------------------------