Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

13. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 13. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 13. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany

ze dne 9.11.2011, které se konalo od 19:10 do 22:55 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka,  Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Ondřej Ryba.  

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, .

Program jednání:

1. Zahájení

2. Policie

3. Škola

4. Obecní vyhláška o pohybu psů

5. Různé

Hlasování:

Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 13. zasedání s tím, že ihned po zahájení bude zařazen bod jednání o obecní policii. 

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Zdeněk Sýkora

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. POLICIE

Starosta seznámil přítomné s hosty zasedání – Ing. Františkem Kroutilem, starostou Telnice a strážníkem obecní policie Jiřím Pavlusem. Poté předal slovo Františku Kroutilovi. Ten následně vysvětlil situaci okolo současného systému městské policie, kdy židlochovická městská policie zajížděla do obcí jako Telnice, Nesvačilka, Měnín apod. Problém byl mimo jiné v tom, že pokuty vybrané touto policií skončily v Židlochovicích.

Návrh pana Františka Kroutila je zřídit obecní policii pro 3 obce: Telnice, Žatčany a Měnín. V dnešní době se pořizovací cena mobilního radaru snížila natolik, že je nákup radaru reálný a radar si na sebe může v krátké době vydělat. V praxi by to znamenalo, že kontrola rychlosti by mohla probíhat v kterékoliv obci.

Následně mluvil Jiří Pavlus, který uvedl několik postřehů ze své praxe. V další diskuzi zastupitelé kladli dotazy oběma hostům. Obecní policie řeší mimo jiné rychlost vozidel, parkování, telefonování za jízdy, připoutání a dětské sedačky v autě, podomní prodeje, ve spolupráci s celními úřady i vážení nákladních aut, ve spolupráci s policií ČR alkohol u řidičů a mladistvých. Jednalo by se o 2 strážníky. V důsledku změny zákonů od 1.1.2011 má obecní policie rozšířenou pravomoc a tak její přínos pro pořádek v obci a pro bezpečnost občanů je přínosný.     

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení:

ZO souhlasí se záměrem zřízení obecní policie Telnice s působností v katastru obce Žatčany. ZO pověřuje starostu zahájením jednání o přípravě veřejnoprávní smlouvy s obcí Telnice o obecní policii.

3. ŠKOLA

Zpráva o schůzce

Edita Bílá referovala o projednání termínů prázdnin a čerpání dovolené ve škole a školce. Byly zmíněny požadavky zřizovatele na fungování školky o prázdninách, kde zastupitelstvo chce, aby školka fungovala o prázdninách alespoň 2 týdny. Finanční výbor je nucen s ohledem na zvyšující se rozpočtové náklady více rozlišovat mezi oprávněnými, hospodárnými náklady a mezi zbytečnými náklady. Dále byla projednána situace okolo navyšování strávníků a s tím související vybavení kuchyně, topení ve škole a školce.  

Usnesení:

ZO bere na vědomí zápis ze schůzky zástupců zastupitelstva s ředitelkou školy a dvou pracovnic školy.

4. OBECNÍ VYHLÁŠKA O POHYBU PSŮ

Ondřej Ryba referoval o úpravě návrhu obecní vyhlášky o pohybu psů, která byla upravena právníkem. Po schválení bude vyhláška vyvěšena a poté bude odeslána na kontrolu na ministerstvo. Vyhláška bude platit od 1.1.2012.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.

5. RŮZNÉ

A) Narození dítěte - příspěvek

Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek pro narozené dítě dle platných pravidel o poskytování příspěvku.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek narozenému dítěti Vojtěchu Šíblovi.

B) Rozpočtové opatření

Starosta informoval o rozpočtovém opatření. Rozpočtové opatření č. 9 navyšuje příjmy do rozpočtu obce po upřesnění nájemních smluv ve výši 36,5 tis. Kč. Ve výdajích budou použity na všeobecnou rezervu. Úhrada 2,5 tis. Kč jako spoluúčast obce za odškodnění úrazu bude pokryta ze všeobecné rezervy.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 a bere na vědomí rozpočtové opatření.

C) Noční autobusové linky

Od pátku 11.11.2011 bude rozšíření noční autobusové linky o další obce. Linka bude jezdit do 18. prosince 2011, pak bude její provoz opět vyhodnocen.

Usnesení:

ZO bere na vědomí provoz noční linky. 

D) Principy výstavby

Starosta informoval o projednání žádosti pana Kroufka. Obec není povinna zbudovat komunikaci, pokud nemá na ni prostředky. Obec nabídla řešení, ale stavebníci na Malé Nivě se nebyli schopni dohodnout.

Situace na Šanhaji se dá rozdělit do 3 etap:

1. etapa - rekonstrukce stávající cesty

2. etapa - výstavba krátkého úseku za Andrlíkovým

3. etapa - cesta na pozemku ve vlastnictví církevního majetku (současná polní cesta kolem plotu ZD) 

Usnesení:

ZO bere na vědomí principy výstavby.

E) Vodné, stočné

Starosta informoval o novém návrhu stočného a vodného, které se zvedá zejména v důsledku zvýšení DPH. Cena vodného bez DPH se zvedá ve skutečnosti o 1% což odpovídá inflaci. Stočné se zvedá zejména v důsledku nárůstu cen energií.

F) Různé z různého

Místostarosta informoval o nutnosti doplnění Bezpečnostního výboru o pátého člena. Pátým členem je navržen JUDr. Milan Bedroš.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje JUDr. Milana Bedroše členem Bezpečnostního výboru.


Dále místostarosta informoval o výsledcích jednání Bezpečnostního výboru, který požaduje zvýraznění křižovatky – odbočky na Žatčany ze silnice Telnice – Moutnice, dopravní značení a další prvky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v obci. Také je ke zvážení umístění retardéru u Nejsvětější Trojice, případně u hospody. Starosta informoval o záměru neprodloužit výjimku na umístění výherního automatu v hospodě. Chodník na Dolech přes parčík bude opraven a bude zde položena nová dlažba. Příští týden ve středu 16.11.2011 bude jednání Kulturního výboru o akcích na příští rok. Do 16.12.2011 je třeba dodat příspěvky na nové číslo Obecního zpravodaje.


Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 8.12.2011.


Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:55 hodin.


Zapisovatel:                     Lukáš Jurečka                                              ---------------------------------------------

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Osička                                            ---------------------------------------------

                                        Zdeněk Sýkora                                             ---------------------------------------------

Starosta:                          František Poláček                                        --------------------------------------------