Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 24. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 
Zápis 24. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 11.6. 2008
od 19:00 do 22:00 hod. na myslivecké chatě ve Starém lese
 
 
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Lukáš Jurečka, Dagmar Sýkorová, Dana Ondrůjová, Vojtěch Lízal, Petr Jaša, Jaroslav Osička, v 19:55 hod. se dostavil Miroslav Klein.
 
Nepřítomni: Zdeněk Svoboda, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, (omluveni).
 
Přizvaní hosté: Milan Ďásek, arch. Projektu RD manželů Ďáskových
 
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Vyjádření ZO k projektu RD manželů Milana a Alžběty Ďáskových
3. Schválení závěrečného účtu obce Žatčany za rok 2007
4. Kanalizace - I. a II. etapa
5. Výsadba biokoridoru Krátké díly
6. Různé
 
 
 
 
1.Zahájení: starosta, který zasedání řídil, úvodem přivítal všechny přítomné, konstatoval počet 7 členů zastupitelstva, že zasedání je usnášení schopné, navrhl schválit program a ověřovatele zápisu P. Jašu a V. Lízala.
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh programu a schvaluje za ověřovatele zápisu Petra Jašu a Vojtěcha Lízala.
 
Hlasování: pro 7     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
2. Vyjádření ZO k projektu RD manželů Milana a Alžběty Ďáskových: zastupitelé posuzovali projekt RD manželů Ďáskových, ke kterému má výhrady stavební úřad v Sokolnicích, že neakceptuje Obecní regulativy v bodě 3, kdy hřeben sedlové střechy má být souběžný s venkovní komunikací. Na základě písemného doporučení Ing. arch. Hály, udělit v tomto případě výjimku, protože se jedná o úzkou stavební parcelu, dal starosta hlasovat o možnosti udělení této výjimky.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit vyjímku z Obecních regulativů na projekt RD manželů Ďáskových, kde hřeben střechy není souběžný s venkovní komunikací, na základě doporučení Ing. arch. Jiřího Hály, autora Územního plánu obce Žatčany.
 
Hlasování: pro 5     proti 0      zdržel se 2 (Osička, Jaša)
 
 
 
V 19:55 hod. se dostavil na zasedání pan Miroslav Klein.
 
 
 
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007: ZO schvalovalo závěrečný účet obce za rok 2007, který byl vyvěšen od 7.5.2008 na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné námitky, nebo připomínky.
 
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce Žatčany za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
4.Kanalizace I. a II. etapa: starosta informoval zastupitele o postupu závěrečných prací na I. etapě podtlakové kanalizace. Byl zahájen zkušební provoz, firma VOD-KA provádí dokončovací práce před kolaudací, která proběhne do konce devátého měsíce t. r. Na II. etapu podtlakové kanalizace podá obec žádost o dotaci z odboru Životního prostředí Jmk a z ministerstva Zemědělství z programu MZe 229 310, podprogram 229 313. ZO pověřilo starostu oslovením Regionální poradenské agentury, která by celou žádost zprostředkovala. O tomto pověření dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje pověřit starostu oslovením Regionální poradenské agentury, která zpracuje projekt žádosti na dotaci z ministerstva Zemědělství, program 229 310, podprogram 229 313 a žádost na dotaci z odboru Životního prostředí Jmk.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
5. Výsadba biokoridoru Krátké díly: firma FONTES zprostředkuje výběrové řízení na dodavatele výsadby biokoridoru, které proběhne 28.6.2008 v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Vítězná firma vysadí biokoridor o délce asi 700 m ještě v tomto roce.
 
 
 
 
 
6.Různé:
 
Firma MONIBO s.r.o., sídlící v bývalém areálu firmy SIGNET podala v zastoupení jednatelem společnosti Danielem Sanvenerem na obecní úřad žádost o souhlas s realizací podnikalelského záměru - výstavby sluneční-fotovoltaické elektrárny a výroby fotovoltaických panelů. Ve firmě by vzniklo 40 - 60 pracovních míst. Výroba samotná je ekologicky čistá a nijak nezatíží okolí. O souhlasu obce s realizací podnikatelského záměru firmy dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO Žatčany souhlasí s realizací podnikatelského záměru firmy MONIBO s.r.o. s výstavbou sluneční - fotovoltaické elektrárny a výrobou fotovoltaických panelů v areálu firmy, na parcelách č. 4171 a 4169 k. ú. Žatčany.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Ve školním roce 2008 -2009 bude zvýšený zájem o umístění dětí v mateřské škole. Aby bylo možné pokrýt požadavky rodičů umístit své děti v MŠ, je nutné navýšit kapacitu počtu záchodů a umyvadel o čtyři a podat žádost s patřičným zdůvodněním o změnu v rejstříku škol na odbor školství a kultury Jmk., v souvislosti s navýšením kapacity v MŠ z 30 na 45 dětí a zvýšením kapacity strávníků ve školní jídelně z 50 na 85. Toto rozhodnutí zastupitelé schválili.
 
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na zvýšení kapacity v mateřské škole a v jídelně na odbor Školství a kultury Jmk. Obec podá žádost na zvýšení kapacity dětí v MŠ z 30 na 45 a na zvýšení kapacity jídelny z 50 na 85 strávníků.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
Pan Martin Pospíšil předložil ZO protokol Katastrálního úřadu Jmk o opravě chybného geometrického a polohového určení hranice pozemku na parcelách č. 519/1, 522, 524, 527, 530 a 532 k. ú. Žatčany.
 
Usnesení: ZO souhlasí s opravou chybného geometrického a polohového zaměření určení hranice pozemku na parcelách č. 519/1, 522, 524, 527, 530, a 532 k. ú. Žatčany Katastrálním úřadem.
 
 
 
 
Schválení krajské dotace 77.000,-Kč z PRV na projektovou dokumentaci Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělení krajské dotace z Programu rozvoje venkova obci Žatčany ve výši 77.000,-Kč na projektovou dokumentaci Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany.
 
Hlasování: pro 8     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Zastupitelé obce pověřili na minulém zasedání starostu jednáním s ředitelkou České školní inspekce Mgr. Parmovou na téma odchod domácích žáků do okolních škol. Tato schůzka se konala 20. 5. 2008 v Brně. Starosta popsal velmi podrobně ředitelce Parmové situaci na naší škole. Dle názoru paní ředitelky se chod školy a úbytek žáků nijak nevymyká běžnému průměru vesnických škol. Pravidelná školní inspekce, která se provádí v tříletých cyklech a bude na naší škole koncem letošního, nebo začátkem příštího roku ukáže, zda se úroveň výuky zvýšila, či naopak.
Ředitelka ZŠ xxxxxx xxxxxxx, zastupitelé obce i ředitelka ČŠI Mgr. Parmová se shodli v jednom bodě, hlasovat na zasedání ZO o důvěře ředitelky ZŠ a MŠ, respektovat výsledky hlasování a dále nerozviřovat emoce. O důvěře ředitelky ZŠ a MŠ dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje vyslovení důvěry ředitelce ZŠ a MŠ Žatčany Mgr. Monice Opavské.
 
Hlasování: pro 5     proti 2     zdržel se 1
 
 
 
Žádost p. Karla Hrouzka o umístění ukazatele jeho firmy na návsi u domu č. p. 11, byla zastupiteli zamítnuta s odůvodněním, že by ukazatel působil na návsi rušivě z estetického hlediska. ZO doporučuje umístit ukazatel do přístřešku čekárny, která by se postavila naproti čekárně stávající.
 
 
 
Žádost p. Domši na odkoupení obecního pozemku před jeho domem č. p. 315, ZO zamítlo s odůvodněním, že tento pozemek je vyhrazen na chodník a parkoviště aut.
 
 
Zastupitelé pověřili starostu obce ústním jednáním s obyvateli na Šanhaji o přeložení oplocení v zahradní části jejich parcel, zpět na hranici jejich pozemku. Vedle této hranice je položena obecní kanalizace, která musí zůstat přístupná pro případ jejího čištění.
 
 
 
Starosta projedná nápravu zničení nového travního porostu podél polní asfaltové cesty u hřiště p. Milanem Binkem.
 
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval všem za účast a zasedání ve 22:00 hod. ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech dne 11. 6. 2008
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Ondrůjová ........................................
 
 
Starosta: Jaroslav Osička ........................................
 
 
Ověřovatelé zápisu: Petr Jaša .........................................
 
                     Vojtěch Lízal .........................................