Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

12. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 12. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 12. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 12.10.2011

konané od 19:10 do 21:20 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Jana Rudolecká, Edita Bílá, Ondřej Ryba.

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Rozpočtový výhled 2012 - 2016

3. Výběrová řízení

4. Rozpočtové opatření

5. Různé

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 12. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi:Jana Rudolecká, Edita Bílá

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Edita Bílá k tomu poznamenala, že před zveřejněním chce zápis nejprve předložit k odsouhlasení.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2012 - 2016

Starosta předložil rozpočtový výhled na roky 2012 – 2016. Předpokládá se současná úroveň příjmů. Výhled může být velmi ovlivněn získáním či nezískáním dotací. V diskuzi nad výhledem zazněly připomínky k plánu opravy (nástavby) školy nad školkou a také potřeba řešit nové dětské hřiště.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Cupákem na pronájem výše uvedených prostor na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 – 2016.

3. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení „Komunikace na Dolech“

Byly osloveny 3 firmy, nabídku podala pouze 1 firma. Předpokládaný rozpočet byl 1,4 mil. Kč včetně DPH, nabídka byla na částku 1,03 mil. Kč včetně DPH. Výběrové řízení vyhrála firma DURIT s.r.o. z Měnína.

Smlouva se stavební firmou

Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o dílo s firmou DURIT s.r.o. Jana Rudolecká smlouvu prošla a měla k ní několik věcných připomínek, které byly zastupiteli projednány.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje podpis smlouvy o dílo s firmou DURIT s.r.o. po opravách článku 9 a kontrole Mgr. Rudoleckou.

Smlouva s Jihomoravským krajem

Starosta seznámil zastupitelstvo se smlouvou s JMK na dotaci pro stavbu „Výstavba místní komunikace Na Dolech“ ve výši 150 tis. Kč.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na realizaci akce: „Výstavba místní komunikace Na Dolech“ a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

Územní rozhodnutí

K dnešnímu dni nabylo právní moci územní rozhodnutí na komunikaci Na Dolech.

Výběrové řízení Plynofikace na Šanhaji

Cena díla se předpokládá do 200 tis. Kč včetně DPH. Byly osloveny 3 firmy s tím, že mají čas na podání nabídky 7 dní.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Výstavba komunikace Na Dolech – navýšit vlastní prostředky o 500 tis. Kč (§ 2212 POL 6121), pokryto z rezervy minulých let (POL 8115).

Zabudování klimatizace pro zařízení kabelové televize v budově obecního úřadu – navýšit o 20 tis. Kč (§ 6171), pokryto z § 3635, který nebude do konce roku využit.

Příspěvek pro Sokol Žatčany na výměnu oken ve výši 12 tis. Kč (§ 3419 POL 5222), pokryt z § 3635, který nebude do konce roku využit.

Veřejná zeleň -  navýšit o 20 tis. Kč (§3745), pokryto z § 3326, který nebude do konce roku využit.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s výše uvedeným rozpočtovým opatřením

5. RŮZNÉ

A) Zhodnocení oslav

Zastupitelé hodnotili průběh oslav 880 let od první písemné zmínky o obci. Bylo konstatováno, že průběh byl zdařilý, možná byla škoda, že jednotlivé výstavy byly otevřeny poměrně krátkou dobu.

B) Kronikář

Starosta informoval o zprávě od kronikáře obce, pana Sedláčka, že by rád předal činnost kronikáře někomu dalšímu. Pan Sedláček považuje vydání knihy a ukončení oslav za zakončení své práce kronikáře. Zastupitelé tuto zprávu přijali s politováním, protože si velmi váží práce kronikáře pana Sedláčka. Bude třeba najít nového kronikáře.

C) Projednání přerušování provozu v mateřské školce

Ředitelka školy žádá o přerušování provozu v MŠ v době prázdnin. Zastupitelé diskutovali o nutnosti stanovit pravidla pro přerušování provozu ve škole a školce a s tím související dovolené v době školního roku.

Usnesení:

ZO bylo informováno o požadavku paní ředitelky. Tato věc bude projednána na příštím zastupitelstvu.

D) Různé z různého

Byla projednána stížnost pana Kaly na noční autobus, který zastavil jinde, než bylo stanoveno. Věc byla projednána s dopravcem a neměla by se tato chyba opakovat.

Eva Stiborová informovala o velmi vážném stavu povrchu silnice ze Žatčan do Újezda. Za mostem U zbraně je pro cyklisty nebezpečný úsek!

Je připravováno nové číslo zpravodaje, je potřeba dodat poslední příspěvky.

Ochotníci z Újezdu u Brna přijedou zahrát do Žatčan divadlo, také se jedná o divadle ze Slatiny, které by v Žatčanech mohlo zahrát jednu ze svých her.

Jsou dokončeny hlavní práce na opravě bývalého obecního úřadu, byla zde vyčištěna i kanalizace.

Je třeba udělat ještě sběr elektrozařízení, které by se mělo shromáždit na starém obecním úřadě.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, tj. 9.11.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:20 hodin.

Zapisovatel:                Lukáš Jurečka                  

Ověřovatelé zápisu:    Jana Rudolecká                              

                                   Edita Bílá                           

Starosta:                     František Poláček