Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

11. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 11. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 11. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 14.9.2011

konané od 19:15 do 21:50 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Lukáš Jurečka, Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora.

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, omluveni Rudolecká, Bílá, Ryba.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Pronájem bývalého OÚ

3. Základní a mateřská škola

4. Výročí obce

5. Různé

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 11. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Soňa Lejsková, Eva Stiborová

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. PRONÁJEM BÝVALÉHO OÚ

Starosta informoval o zájemcích o pronájem bývalého obecního úřadu. Jako host se jednání zúčastnil pan Cupák, který krátce nastínil svou představu o využití bývalého OÚ jako prodejny domácích a hospodářských potřeb. Předmětem pronájmu by byla pravá část budovy, tj. přední a zadní místnost, případně prostor ve dvoře.

Dále byla předmětem žádost o souhlas s umístěním zámkové dlažby okolo domu pana Cupáka.

Hlasování:

Pro 7, proti 0, zdržel se 1

Usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s panem Cupákem na pronájem výše uvedených prostor na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s umístěním zámkové dlažby okolo domu č. 239 pod podmínkou, že vlastník dlažby na případnou žádost obce dlažbu odstraní na své náklady.

3. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ředitelka školy předložila 30.8.2011 ke kontrole Finančnímu výboru účetní dokumenty za 1. pololetí roku 2011. Edita Bílá za Finanční výbor vypracovala zprávu z provedené kontroly. Členka školské rady Eva Stiborová referovala o jednání školské rady a informovala o činnosti ve škole.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru a zástupce školské rady o činnosti školy.

4. VÝROČÍ OBCE

Byl podrobně prodiskutován předběžný program oslav výročí obce. V diskuzi zazněly věcné připomínky k navrženému programu. U příležitosti výročí obce bude vydána kniha Z historie obce Žatčany. Navrhovaná cena knihy je 250,- Kč.

Usnesení:

ZO bere na vědomí přípravu a program oslavy výročí obce a souhlasí s cenou 250,- Kč za knihu Z historie obce Žatčany.

5. RŮZNÉ

A) Sokol Žatčany - příspěvek

Starosta seznámil zastupitele se žádostí Sokola Žatčany o příspěvek na výměnu oken v sokolovně. V diskuzi nad vzniklou situací bylo navrženo přispět 50% z částky uvedené na žádosti.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s příspěvkem Sokolu Žatčany ve výši 12.000,- Kč na výměnu oken na sokolovně.

B) Odprodej pozemku

Starosta informoval o nabídce fyzické osoby k prodeji pozemku o výměře 1663 m2. Zastupitelé se shodli na záměru obce nabídky využít za cenu v místě obvyklou.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s nákupem pozemku od Ing. Svobody a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy za cenu v místě obvyklou.

C) Odlučovač tuku - školka

Starosta informoval o potřebě doplnit kanalizaci z kuchyně mateřské školky o odlučovač tuků.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se zabudování odlučovače tuků u mateřské školky.

D) Vyřazení spotřebičů ze školní kuchyně

Po zakoupení nových sporáků do školní kuchyně jsou staré sporáky již nepotřebné a škola žádá o souhlas s jejich vyřazením.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s návrhem školy na vyřazení nepotřebných plynových sporáků z majetku školy.

E) Příjezdová cesta na kompostárnu

Starosta informoval o situaci okolo přístupové cesty ke kompostárně.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu jednáním s vlastníky o odkupu pozemků na cestě ke kompostárně.

F) Rozpočtové opatření

Úhrada zvláštního členského příspěvku DSO Cezava na lavečky a odpadkové koše ve výši 12 400,- Kč ( POL 5329 § 6409), pokryto z rozpočtové rezervy (POL 5901 §6409).

Do školní kuchyně byl pořízen sporák ve výši 54 700,- Kč – provozní příspěvek pro ZŠ bude o tuto částku snížen a převeden na investiční příspěvek.

Zvýšit výdaj na kabelové televizi o 80 000,- Kč – digitalizace a rozšíření o další program, pokryje se z § 3635 územní plánování (letos nevyužito).

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí změnu rozpisu z 31.8.2011 předloženého starostou. ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 7.

G) Sporoinvest

Starosta informoval o nabídkách banky na zúročení vkladů peněz.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO rozhodlo neměnit současný systém vkladů.

H) Pozemek pod halou Tůma

Pan Tůma požádal o odkup pozemku 819/11 pod halou, jejímž je vlastníkem.

Hlasování:

Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se záměrem prodeje pozemku 819/11 a pověřuje starostu vyvěšením záměru na úřední desku.

I) Výběrové řízení – komunikace Doly, plynofikace Šanhaj

Starosta informoval o situaci kolem výběrového řízení a stavebního povolení na cestu na Dolech a na plyn na Šanhaji. Plynofikace na Šanhaji by měla být dokončena ještě v roce 2011.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace k Dolům a k Šanhaji.

J) Sekačka na hřiště

Starosta oslovil fotbalisty a MK ALKU s možností využít starou zelenou sekačku, která se dříve používala obcí k sečení veřejných ploch.

Usnesení:

ZO bere na vědomí nabídku starosty spolkům.

K) Pes

Byl nalezen pes, který byl umístěn do kotce u OÚ.

Usnesení:

ZO bere na vědomí přítomnost psa v obecním kotci.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, tj. 12.10.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:50 hodin.

Zapisovatel: Lukáš Jurečka