Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

10. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 10. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 10. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 10.8.2011

konané od 19:10 do 21:50 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora,

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Jana Rudolecká byla omluvena.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Čerpání rozpočtu za 1. pololetí

3. Rozpočtové opatření

4. Čtvrtletní zpráva školy

5. Různé

Hlasování:

Pro  10 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 10. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Oldřich Tichý

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ZA 1. POLOLETÍ

Starosta zaslal všem zastupitelům s předstihem e-mailem zprávu Finančního výboru o kontrole čerpání rozpočtu za 1. pololetí a kontrole účetnictví.  

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schválilo čerpání rozpočtu za 1. pololetí 2011.

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Finanční výbor projednal a předložil rozpočtové opatření:

·         rozpočtové příjmy budou navýšeny o 19.000,- Kč (za sebraný kovový šrot – POL 2111 § 2122)

·         rozpočtové příjmy budou navýšeny o 20.000,- Kč (za odprodanou avii z majetku hasičů – POL 3113, § 5512)

·         rozpočtové výdaje budou povýšeny o 19.000,- Kč (příspěvek za sebraný kovový šrot pro Orel – POL 5222, § 3419)

·         rozpočtové výdaje budou povýšeny o 20.000,- Kč (tržba za odprodanou avii – vybavení hasičů - § 5512)

·         rozpočtové výdaje budou navýšeny o 20.000,- Kč zpravodaj - § 3349, o 20.000,- Kč tisk knihy - § 3399, o 18.000,- Kč zprac.žádosti na biokoridor- § 3749, o 70.000,- Kč  místní správa – zvýšené náklady- § 6171

·         rozpočtový výdaje budou poníženy o 128.000,- Kč územní plánování (nebude využito- § 3635- pokryje  zvýšené výdaje)

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6. 

4. ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Ředitelka školy předložila čtvrtletní zprávu školy, kterou starosta v předstihu zaslal e-mailem všem zastupitelům. Ze zprávy není jasné, kolik dětí nastoupí do 1. třídy. Starosta zmínil petici rodičů, kteří nesouhlasí s personální změnou u osoby paní Hrdličkové. Tato petice byla doručena mimo jiné také starostovi, jako zástupci zřizovatele. Dále starosta informoval o situaci, kdy zaměstnanci ve školce nemají vhodný prostor pro převlékání. V současné šatně je provozována pračka a prostor není odvětrán. Školka není dosud vybavena venkovními parapety, ačkoliv výměna oken proběhla již před třemi roky.

Usnesení:

ZO bere na vědomí čtvrtletní zprávu školy a informace o hospodaření školy. ZO bere na vědomí petici rodičů. ZO byli seznámeni s hygienickým stavem školky a pověřují starostu úkolem zpracovat návrh řešení a finanční výhled úprav.

5. RŮZNÉ

A) Vyjádření k Malé Nivě 

Starosta napsal dopis všem účastníkům, kteří mají pozemky na Malé Nivě s uvedením nabídky řešení výstavby Ing. Knotka a Ing. Žitného. ZO udělalo vstřícný krok pro posun jednání, vyslechlo návrh developerské firmy a s tímto návrhem písemně seznámilo všechny účastníky. Do dnešního dne nepřišla žádná odpověď od oslovených účastníků.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty k Malé Nivě. Starosta seznámí developery s vývojem situace. Bez vyjádření majitelů pozemků na Malé Nivě nelze podnikat další kroky.

B) Hrací automaty

Starosta informoval o nově vzniklé legislativní situaci v oblasti výherních hracích automatů. Zákon zakazuje hrací automaty v blízkosti škol a kostelů. V diskuzi proběhlo několik poznámek zastupitelů ke stavu a úrovni služeb v Hostinci u Severů. Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro / proti setrvání hracího automatu v Hostinci u Severů.

Hlasování:

Pro 0, proti 10, zdržel se 0

Usnesení:

ZO je proti hracímu automatu v Hostinci u Severů a bude postupovat podle zákona. Starosta seznámí provozovatele a majitele Hostince u Severů s usnesením zastupitelstva.

C) Finanční dar pro narozené dítě – Švaňhal David

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s udělením finančního daru 5000,- Kč Davidu Švaňhalovi.

D) Příspěvek Skaut

Zástupce skautu (sl. Gletová) přišla s žádostí o příspěvek na letní stanový tábor skautů.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek 5000,- Kč na zajištění letního stanového tábora skautů.

E) Pronájem pozemku

Paní Franklová žádá o pronájem pozemku č. 194 u skleníků. Záměr byl vyvěšen.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s pronájmem pozemku č. 194 paní Franklové.

F) Financování IDS

Obec se podílí každoročně poplatkem 50,- Kč na osobu na IDS JMK. Za tímto účelem bude sepsán dodatek smlouvy mezi obcí a provozovatelem systému IDS.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s příspěvkem na IDS a s uzavřením dodatku smlouvy.

G) Vrt Nesvačilka

Starosta informoval o zahájení prací průzkumného vrtu v nejbližších dnech. Povolení prací na vrtu platí 2 roky.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o zahájení prací průzkumného vrtu.

H) Vyjádření ke studii Povodí Moravy

Povodí Moravy vypracovalo návrh, který upravuje současnou podobu toku Cezavy. Pro naši obec to znamená přesunutí mostu U zbraně směrem k Újezdu u Brna, dále změnu toku Cezavy směrem k „Signetu“ (ten bude obehnán ochranným valem proti vodě) a poté se tok Cezavy stočí k mostu přes silnici Telnice – Moutnice. Současné koryto Cezavy by zůstalo jako „krajinný prvek“. Starosta bude po firmě zpracovávající projekt žádat upřesnění likvidace kontaminovaných ploch v případě rozlivu a způsob a odpovědnost za údržbu poldru.

Usnesení:

ZO bere na vědomí vyjádření ke studii záchytného poldru v katastru Žatčan.

I) Informace – komunikace Doly, plynofikace Šanhaj

Byla podána žádost o stavební povolení na výstavbu komunikace na Dolech a rozšíření plynofikace na Šanhaji.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace k výstavbě na Dolech a Šanhaji. 

J) Výročí obce

Starosta informoval o návrhu programu k výročí 880 let písemné zmínky o obci (termín 2.10.2011). Předpokládá se slovo kronikáře, představení knihy o Žatčanech, vystoupení krojovaných mladých a mužáků, cimbálová muzika, burčák, grilování masa, beseda s kronikářem. ZO požádá školu, případně studenty středních škol o zapojení do programu formou prezentace své činnosti, apod. Dalšími návrhy bylo – vystoupení ALKY, malířská soutěž pro děti s názvem „Vesnice kde žiji“, výstava veteránů, promítání filmu, prezentace hasičské techniky.

Usnesení:

ZO bere na vědomí návrh průběhu oslav. 

K) Kabelová televize

Proběhla diskuze nad možností rozšíření programů v obecní kabelové televizi. Problém spočívá v tom, že když přidáme placené programy, znamená to zvýšení poplatků za kabelovou televizi plošně pro všechny. Druhou možností je zavést filtry a programy rozdělit do několika (různě drahých) skupin programů. Byla navržena varianta převodu kanálů Discovery, Noe, CS film do digitální podoby a přidání programu Nova sport. Tato změna znamená pro obec investici do přijímačů a dekodérů v částce cca 63 tis. Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO pověřuje starostu digitalizací kabelové televize a rozšířením o program Nova sport. 

L) Pronájem budovy

Usnesení:

ZO bere na vědomí přihlášené zájemce na pronájem budovy bývalého obecního úřadu. 

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 14.9.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:50 hodin.

Zapisovatel:                       Lukáš Jurečka

Ověřovatelé zápisu:          Ondřej Ryba

                                          Oldřich Tichý

Starosta:                            Ing. František Poláček