Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

9. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 9. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 9. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 8.6.2011

konané od 19:10 do 22:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf souboru zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Jana Rudolecká

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Lukáš Jurečka se omlouvá a dorazí v průběhu jednání.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Malá Niva

3. Strategie - výsledky šetření

4. Vyhláška o psech

5. Škola

6. Různé

Hlasování:

Pro  10 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 9. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Jaroslav Osička, Zdeněk Sýkora

Zapisovatel: Edita Bílá, Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. MALÁ NIVA

Ing. Knotek a Ing. Žitný přišli s nabídkou řešení výstavby na Malé Nivě. Jejich návrh představuje odkup pozemků, zahájili by výstavbu inženýrských sítí a komunikace – odhad cca 11 mil. Kč. Chtějí písemný souhlas všech účastníků. Předpokládají připojení kolem 30 domů – podíl 370 tis. Kč na 1 dům (přípojku). 2 lidé chtějí stavět, ostatní někdy prodat. 50% pozemků je nasmlouváno, ostatní nejsou rozhodnuti. Na vykoupených pozemcích budou stavět. Pozemek je v současnosti majetkem obce (pod komunikací), je třeba požádat o povolení obec. Obec by měla převést z každé strany komunikace 2 metry na společnost zajišťující výstavbu inženýrských sítí. Zpětně se převedou tyto pozemky na obec po převzetí všech vlastníků (úhradě připojení). Jedná se o přechodné vlastnictví. Sítě by měly být umístěny pod obecní komunikací.

Na zasedání se dostavil v 19:40 Lukáš Jurečka.

Usnesení:

ZO souhlasí s tím, aby do 15.6.2011 předložili výše zmínění pánové (zastupitelům přednesený) návrh obci s řešením, který bude obec dál prezentovat občanům a stavebníkům.

3. STRATEGIE – VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

Jan Bínek seznámil přítomné s výsledky šetření formou dotazníku, který připravil Rozvojový výbor. Bylo zmíněno několik překvapivých informací: například, že občany nejvíce trápí vztahy mezi lidmi, naopak informace, že 43% občanů nad 65 let se alespoň 1x měsíčně podívají na obecní webové stránky byla vnímána pozitivně. Dále zastupitele zaujal údaj, že starší občané nejsou tak konzervativní, jak se předpokládalo a že jich velká část souhlasila s rozšířením obce o další obyvatele. Závěr dotazníku – v obci se žije dobře, ale vztahy mezi lidmi nejsou ideální. Zastupitelé navrhli výsledky dotazníku zveřejnit.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu Rozvojového výboru z dotazníkové akce a navrhuje veřejné projednání 22.6.2011 v 19:00 hodin.

4. VYHLÁŠKA O PSECH

Ondřej Ryba seznámil přítomné s vymezením veřejného prostranství pro vyhlášku o psech a pro vymezení prostoru pro volný pohyb psů. Bylo diskutováno.

Usnesení:

ZO bere na vědomí přípravu vyhlášky a pověřuje Výbor pro životní prostředí k dopracování vyhlášky a k předložení právní kontrole příslušnému úřadu.

5. ŠKOLA

Starosta seznámil přítomné s posledním vývojem komunikace mezi školou a obcí. Záměrem zastupitelstva je připravit dopředu rozpočtový rámec finanční částky, která bude určena každý rok.

Do školní kuchyně byl pořízen za poslední měsíc nový plynový sporák, nová škrabka zeleniny a byla provedena úprava dřezu.

Byla převedena v rozpočtu školy částka 80 tis. Kč z položky rezervy na opravy na vybavení kuchyně. Finanční výbor schválil převedení 50 tis Kč z položky rezerva na opravy na dotaci platu učitele. Po těchto úpravách je položka rezerva na opravy ve škole na částce 0,- Kč.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření v kapitole škola:

* převedení částky 80 tis. Kč z položky rezervy na opravy na vybavení kuchyně

* převedení 50 tis Kč z položky rezerva na opravy na dotaci platu učitele výše uvedené.

6. RŮZNÉ

A) Závěrečný účet DSO Židlochovicko

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se Závěrečným účtem DSO Židlochovicko.   

B) Vrt Nesvačilka 101

Starosta informoval o žádosti o souhlas s provedením vrtu na nejvyšším místě v poli po pravé straně cesty do Nesvačilky.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s realizací geologických prací k hloubení vrtu Nesvačilka 101. 

C) Příspěvek na narozené dítě – Edita Severová

Rodiče Edity Severové požádali o příspěvek pro narozené dítě dle pravidel schválených obcí.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s udělením příspěvku na narozené dítě 5000,- Kč Editě Severové. 

D) Schválení pronájmu pozemku – Lozartová

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje pronájem pozemku paní Lozartové. 

E) Žádost o pronájem pozemku

Paní Franková žádá o pronájem pozemku č. 194 u skleníků.

Usnesení:

ZO bere na vědomí žádost o pronájem a pověřuje starostu vyvěšením záměru. 

F) Vyřazení AVIE z evidence

Starosta informoval ZO o prodeji AVIE a o nutnosti vyřadit tento vůz z evidence.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s vyřazením AVIE z evidence. 

G) Kabelová televize – klimatizace, slovenské programy

Starosta informoval o přehřívání zařízení kabelové televize a o nutnosti pořídit do této místnosti klimatizaci. Předpokládaná cena se pohybuje okolo 11 tis. Kč. Slovenské programy přestaly fungovat z důvodu odpojení analog. signálu. Po zprovoznění digitálního signálu bude prověřena jeho kvalita pro příjem a bude prověřeno, zda je možné tento signál přijímat obcí v digitální kvalitě.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s pořízením klimatizace do hlavní přijímací stanice kabelové televize. 

H) Žádost o řešení cesty a mostu SIGNET

Starosta informoval o jednání se zástupci areálu SIGNETu. Původní majitel SIGNETu, pan Svoboda, vlastní silnici a most. Areál SIGNETu je rozdělen na 2 firmy.

Usnesení:

ZO pověřilo starostu dalším jednáním. 

I) Zrušení nájemní smlouvy – Šárka Teplá

Paní Šárka Teplá oznámila na obecním úřadě, že končí s nájmem prostor v bývalém obecním úřadě k 31.8.2011. ZO se usneslo na zveřejnění inzerátu na nabídku pronájmu těchto prostor.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 31.8.2011. 

J) Jímka u kravína v blízkosti komunitní kompostárny

ZO projednávalo nebezpečnou situaci špatně zakryté jímky u kravína, kolem které vede jedna z cest ke kompostárně.

Usnesení:

ZO pověřuje starostu projednat se všemi zúčastněnými situaci kolem přístupové cesty ke kompostárně a připravit podklady k uzavření nájemních smluv. 

K) Rozpočtové opatření

Příjmy a výdaje se navýší o daň z příjmu obce ve výši 59 000,- Kč.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje rozpočtové opatření. 

L) Různé z různého

Bylo diskutováno o možném využití bývalého obecního úřadu. Eva Stiborová zastupitele požádala o příspěvky do obecního zpravodaje. Eva Stiborová informovala o tom, že je domluveno s mluvčím jihomoravské policie uspořádání diskuzí s občany nad problematikou podvodných praktik osob, kteří vykrádají domácnosti osamělých nebo starých spoluobčanů. Je třeba jen stanovit termín.

Jaroslav Osička informoval o nutnosti vyčištění staré kanalizace na konci obce směrem na Újezd.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 13.7.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:00 hodin.

Zapisovatel:                        Edita Bílá, Lukáš Jurečka

Ověřovatelé zápisu:          Jaroslav Osička

                                               Zdeněk Sýkora

Starosta:                              Ing. František Poláček