Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Zápis 23. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany

 
 
 
 
Zápis 23. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 7.5.2008
od 19:00 do 22:30 hod. v zasedací místnosti OÚ
 
 
Přítomni: Ondřej Ryba, Klein Miroslav, Lukáš Jurečka, Dana Ondrůjová, Dagmar Sýkorová, Vojtěch Lízal, Zdeněk Sýkora, Josef Fiala, Petr Jaša, Zdeněk Svoboda, Jaroslav Osička.
 
Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ, Petr Gregor, Oldřich Tichý.
 
 
Program:
 
1. Zahájení
2. Žádost Petra Gregora o spolufinancování ochranné izolace vedení VN
3. Problematika ZŠ a MŠ
4. Záměr směny pozemků Pozemkového fondu s obcí
5. Různé
 
 
1. Zahájení: starosta na úvod přivítal všechny přítomné a oznámil účast všech 11 členů zastupitelstva. Navrhl program zasedání a za ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Lukáše Jurečku. Poté dal o návrzích hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje návrh programu a za ověřovatele zápisu Dagmar Sýkorovou a Lukáše Jurečku.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
2. Žádost Petra Gregora o spolufinancování ochranné izolace VN: ZO se vrátilo k bodu z minulého zasedání, ve věci částečné úhrady z obecního rozpočtu na ochrannou izolaci vedení VN v blízkosti domu Petra Gregora. ZO rozhodlo uvolnit z rozpočtu na tento účel částku do 40.000,- Kč, pokud bude tato práce provedena.
 
Usnesení: ZO schvaluje uhradit z obecního rozpočtu Petru Gregorovi částku do 40.000,- Kč na ochrannou izolaci vedení VN v blízkosti jeho domu.
 
Hlasování: pro 11   proti 0    zdržel se 0
 
 
3. Problematika ZŠ a MŠ: stížnosti na špatnou komunikaci ředitelky ZŠ s některými rodiči dětí, které navštěvují základní školu, řešilo zastupitelstvo jako další bod programu. Ředitelka školy rozvedla ve své zprávě všechny kladny i zápory její tříleté působnosti ve škole. Zastupitelé nezpochybnili kvalitní výuku žáků na škole, mají však výhrady na nevhodný způsob komunikace ředitelky s rodiči, kteří pak následně zvažují dát dítě na jinou školu. To ohrožuje existenci školy samotné. Dát dítě na jinou školu je pro rodiče snadné řešení, pro obec je to však nákladná záležitost, která může vyústit až k zavření školy. Aby k tomuto jevu docházelo v minimální míře, shodli se všichni přítomní na řešení, stanovit společná pravidla, jak řešit problémy obou stran s pomocí školské rady, která je pro tento účel ze zákona ustavena. Zastupitelstvo pověřilo starostu projednáním celé záležitosti se Školskou inspekcí.
   Ve své zprávě paní ředitelka také zmínila zvýšený zájem rodičů o navštěvování MŠ dětmi z okolních vesnic. Pro navýšení kapacity školky by bylo nutné rozšířit její prostory. Zastupitelé k rozšíření zaujali většinou kladné stanovisko. Stavební úpravy na školce by byly minimální a děti ze školky naplní následně základní školu, která se potýká s podlimitním stavem žáků. O případném rozšíření školky dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO souhlasí s případným rozšířením MŠ v Žatčanech, aby byly pokryty žádosti všech rodičů, kteří chtějí umístit v MŠ Žatčany své děti.
Hlasování: pro 10     proti 0     zdržel se 1 (p. Svoboda)
 
Usnesení: ZO pověřuje starostu jednáním na České školní inspekci o špatné komunikaci ředitelky školy s některými rodiči.
Hlasování: pro 11     proti 0      zdržel se 0
 
 
3. Záměr směny pozemků Pozemkového fondu s obcí: na pozemku p. č. KN 4083  k. ú. Žatčany, který patří Pozemkovému fondu, je záměr obce vysadit s pomocí Pozemkového úřadu biokoridor v souladu s Územním plánem obce. Záměnou tohoto pozemku za pozemek obecní p. č. KN 4269 k. ú. Žatčany bude možné tuto výsadbu realizovat. O záměru směnit tyto pozemky, dal starosta hlasovat.
 
Usnesení: ZO schvaluje záměr směnit pozemek p. č. KN 4269 k. ú. Žatčany, LV 10001 za pozemek p. č. KN 4083 k. ú. Žatčany, LV 317.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Různé:
 
Zahájení II. etapy splaškové kanalizace Žatčany je podmíněno žádostí o dotaci. ZO pověřilo starostu podáním žádosti o tuto dotaci na odbor Životního prostředí Jmk.
Usnesení: ZO schvaluje pověřit starostu obce podáním žádosti o dotaci na odbor Životního prostředí Jmk, na II. etapu splaškové kanalizace Žatčany.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
ZO se zabývalo snížením nájmu občanům Aleši Kalvodovi, Radovanu Křížovi, Milanu Bínkovi a Jiřímu Bínkovi na obecním pozemku, p. č. 293 k. ú. Žatčany z 1,- Kč/m2  na 0,10 Kč/m2, z důvodu srovnání ceny za pronájem v souladu s ostatními obecními pronajatými pozemky a pověřilo starostu podpisem nájemní smlouvy.
 
Usnesení: ZO schvaluje snížit pronájem obecního pozemku, p. č. 293 k. ú. Žatčany, panu Radovanu Křížovi, Aleši Kalvodovi, Jiřímu Bínkovi a Milanu Bínkovi z 1,- Kč za m2  na 0,10 Kč za m2.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
Na tradičních žatčanských hodech, které proběhnou 17. až 19. května, uhradí obec produkci kapely Horenka částkou 9.000,- Kč a produkci kapely Zlaťanka částkou 5.000,- Kč.
 
Usnesení: ZO schvaluje uhradit z rozpočtu obce na žatčanských hodech 2008 produkci kapely Horenka ve výši 9.000,- Kč a produkci kapely Zlaťanka částkou  5.000,- Kč.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
8. května proběhl na náměstí zahajovací turnaj v petanque. Celou akci připravil pan Jiří Adler za podpory obce, brněnského petanquového klubu a hojné účasti místních občanů všech věkových kategorií. Záměrem pana Adlera je založit místní klub petanque, který by naplnil využití volného času místních občanů. Na občerstvení při turnaji vyčlenilo zastupitelstvo z rozpočtu částku 500,- Kč.
 
Usnesení:ZO schvaluje vyčlenit z rozpočtu částku 500,- Kč na občerstvení při zahajovacím turnaji v petanque.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se
 
 
Starosta obce seznámil zastupitele o jednání na DSO Region Cezava, při společném postupu pojištění obcí. Cena společného pojistného se sníží až o 40 % oproti individuálnímu pojištění. Výběr pojišťovny a pojistného je dosud v jednání. Zastupitelé dali starostovi mandát rozhodovat v této věci.
 
Usnesení: ZO schvaluje udělit starostovi mandát, postupovat společně při výběru pojišťovny a pojistného v rámci DSO Region Cezava.
 
Hlasování: pro 11     proti 0     zdržel se 0
 
 
 
 
 
ZO bere na vědomí:
 
 
závěrečný účet za rok 2007  DSO Region Cezava
 
závěrečný účet za rok 2007  DSO Region Židlochovicko
 
družební návštěvu starostů ze Severních Čech ve dnech 15. 5. - 17. 5. 2008
 
postup prací na Podtlakové kanalizaci II. etapa
 
 
 
 
 
Po vyčerpání všech bodů programu, poděkoval starosta všem za účast a v 10:30 hod. 23. zasedání ukončil.
 
 
 
 
 
V Žatčanech  7. 5. 2008
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal : Dana Ondrůjová ..................................
 
 
Starosta : Jaroslav Osička ....................................
 
 
Ověřovatelé zápisu :Dagmar Sýkorová ................................
 
                                   Lukáš Jurečka .................................