Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

8. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 8. zasedání ZO Žatčany >

Zápis z 8. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 11.5.2011

konané od 19:10 do 21:30 hodin v Myslivecké chatě u Starého lesa

Zápis v pdf soubor zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Jana Rudolecká, Lukáš Jurečka

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Závěrečný účet obce

3. Rozpočtové opatření

4. Škola

5. Různé

Hlasování:

Pro  11 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 8. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Edita Bílá, Dagmar Škrháková

Zapisovatel: Lukáš Jurečka

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE

Starosta předložil ke schválení závěrečný účet obce, který byl vyvěšen na úřední desce od 18.4. do 12.5.2011. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Zpráva auditora byla bez výhrad.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010  a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

3. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Na základě Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě uhradí obec neinvestiční příspěvek  DSO Region Cezava ve výši 11 859,80 Kč. Příspěvek bude hrazen z rezervy obce.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek DSO Region Cezava na pojištění ve výši 11 900 Kč jako rozpočtové opatření z rezervy.

4. ŠKOLA

Bylo diskutováno o stanovení finančního rámce, ze kterého bude ZO vycházet při sestavování budoucích rozpočtů. Dále proběhla diskuze nad nabídkou průmyslového sporáku, na který byla předložena nabídka z firmy Thermotechnika Bohemia z Újezdu u Brna. Následně byly posuzovány nabídky elektrické škrabky brambor. ZO preferuje nákup nerezové škrabky namísto smaltované škrabky. Zastupitelé byli seznámeni s doručením čtvrtletní zprávy ze školy Finančnímu výboru obce.

Z jednání vyplynulo, že ZO má zájem na stanovení rámce (například minimální a maximální částky, která bude vyčleněna pro provoz školy), který bude závazný pro sestavování rozpočtu a se kterým bude moci škola počítat ve svém výhledu. Starosta navrhl, aby tento finanční rámec připravil Finanční výbor.

Usnesení:

ZO bere na vědomí výše uvedené a pověřuje Editu Bílou a Janu Rudoleckou jednáním o koupi průmyslového sporáku a škrabky na zeleninu. ZO pověřuje Finanční výbor přípravou finančního rámce pro provoz školy.

5. RŮZNÉ

A) Oslavy obce

Starosta navrhl, aby se oslavy obce zúčastnila škola, školka, kronikář, spolky, mladí umělci, významní rodáci, apod. Předpokládá se termín konání 2.10.2011.

Usnesení:

ZO pověřuje Kulturní výbor připravit hrubou „kostru“ akce Oslavy obce.  

 

B) Sunfest

Starosta informoval o žádosti pana Růžička o konání akce Sunfest 27.7. – 2.8.2011.

Hlasování:

Pro  11 , proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje pronájem plochy za hřištěm pro pořádání akce Sunfest. ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy s pořadatelem.

 

C) Moravská zemská vlajka

Starosta byl požádán panem Mácou, o souhlas s vyvěšením moravské zemské vlajky ve významné dny v roce.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí se zakoupením moravské zemské vlajky a s jejím vyvěšením ve významné dny.

 

D) Příspěvek na dítě

Rodiče Teodory Domšové požádali obec o příspěvek pro narozené dítě. Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5000,- Kč dle schválených pravidel.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje příspěvek pro narozené dítě - Teodoru Domšovou.

 

E) Nabídka pojištění

Pracovnice obecního úřadu paní Jašová není v současné době pojištěna. Starosta navrhl uzavřít pojistku po projednání s pojišťovnou.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s uzavřením pojistky pro účetní obecního úřadu s pojišťovnou.

 

F) Hody

ZO diskutovalo nad finančním příspěvkem stárkům a ženáčům na hody (neděle a pondělí).

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO uvolnilo z rozpočtu obce na Žatčanské hody částku 14 tis. Kč a to pro mladší stárky 9 tis. Kč a pro ženáče 5 tis. Kč.

 

G) Avia - prodej

Starosta informoval o nabídce hasičské AVIE k prodeji. Odhadovaná cena je do 20 000,- Kč. V současné době je úřední cena AVIE vysoká z důvodu neexistence odpisů. Proto bylo navrženo udělat nový odhad.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s novým odhadem ceny AVIE a s jejím prodejem v ceně, která bude blízká odhadní ceně.

 

H) Webová adresa

Starosta informoval o možnosti koupit webovou adresu www.zatcany.cz. ZO rozhodlo neměnit současný stav.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO rozhodlo neměnit současný stav.

 

I) Pojistná událost – paní Floriánová

Obci byla pojišťovnou doručena žádost o vyjádření se k úrazu paní Floriánové v lednu roku 2010 na obecní komunikaci. Obec přijímá zodpovědnost nad stavem vozovky v době úrazu paní Floriánové. Obec je pojištěna proti této škodní události.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí úraz paní Floriánové a způsob řešení náhrady újmy na zdraví z pojistky obce.

 

J) Nákup sekačky STIGA

Starosta informoval ZO o pořízení sekačky STIGA s 5-ti letou záruční dobou.

Usnesení:

ZO bere na vědomí nákup obecní sekačky dle úkolu z minulého ZO.

 

K) Sdružení Budulínek

Ondřej Ryba informoval o novém sdružení BUDULÍNEK, které je určeno matkám s dětmi. Začalo se scházet v sokolovně vždy ve středu dopoledne. Na programu jsou cvičení s dětmi, hry apod. Podobná mateřská centra existují v Újezdě u Brna a v dalších obcích. Starosta navrhl tuto iniciativu podpořit ze strany obce úpravou plochy u sokolovny a po určitém stanovení potřeb sdružení navrhl tuto iniciativu podpořit i finančně. V případě, že někdo doma má nevyužité hračky, je možno je nabídnout sdružení.

Usnesení:

ZO bere na vědomí vznik této iniciativy, vítá tuto aktivitu a podporuje ji.

 

Eva Stiborová informovala o iniciativě, kdy jsou senioři varováni před podvodnými praktikami osob, kteří vykrádají domácnosti osamělých nebo starých spoluobčanů. ZO diskutovalo nad možností uspořádat setkání, na kterém budou senioři v orlovně informováni, jak postupovat ve výše uvedených případech.

ZO probíralo zajíždění aut až k rybníku, kdy tato praxe dle názoru zastupitelů není dále únosná v současném rozsahu.

Dagmar Škrháková informovala o připravované akci pro děti ze školky a ze školy, která se bude konat 1.6.2011. ZO bylo požádáno o uhrazení částky na občerstvení.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 8.6.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 21:30 hodin.

 

Zapisovatel:                        Ing. Lukáš Jurečka

Ověřovatelé zápisu:           Edita Bílá

                                              Dagmar Škrháková

Starosta:                              Ing. František Poláček