Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

6. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 6. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 6. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 9.3.2011

konané od 19:10 do 21:55 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf soubor zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Jana Rudolecká 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Dagmar Škrháková je pro nemoc omluvena.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Dotační tituly

3. Územní rozvoj

4. Různé

Hlasování:

Pro  10 , proti  0, zdržel se O

Usnesení:

ZO schvaluje program 6. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Ondřej Ryba, Soňa Lejsková

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

2. DOTAČNÍ TITULY

Starosta informoval o dotačním titulu Programu rozvoje venkova na projekt komunikace u domu Adamových. Jednalo by se o investiční stavbu, protože na tomto místě nikdy nebyla zbudována zpevněná komunikace. Cena za projekt by měla být do 50 tis. Kč (předpoklad je 48 tis. Kč). Z časových důvodů byla tato záležitost již předprojednána elektronicky se zastupiteli, kteří k podání žádosti o dotaci dali souhlas.  

Dále starosta informoval o plánovaném tisku knihy o historii obce, kde se předpokládají výdaje ve výši 175 tis. Kč. Na knihu by obec žádala dotaci 75 tis. Kč, dále 75 tis. Kč by mělo být z rozpočtu obce a 25 tis. Kč by měla obec získat ze sponzorských darů.

V souvislosti s územním plánem, který musí být dán do souladu s novým zákonem, bude třeba žádat o dotaci na přepracování územního plánu. Podmínkou je neprovádět změnu v plánu. Předpokládaná částka je 400 tis. Kč, kraj může přispět 50%.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace o dotačních titulech.

3. ÚZEMNÍ ROZVOJ

Zdeněk Sýkora informoval o jednání Rozvojového výboru. Přítomný člen Rozvojového výboru - Jan Binek dále navázal krátkým referátem o připravovaných dotaznících. Proběhla debata k dotazníkům, zejména k jejich distribuci, znění dotazníků a k jejich sběru. Předpokládané výsledky dotazníků budou známy přibližně za 2 měsíce.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informace o jednání Rozvojového výboru a stav přípravy dotazníků.

4. RŮZNÉ

A) Zpravodaj

Proběhla diskuze nad případnou změnou formátu a vzhledu zpravodaje. Zastupitelé se přikláněli k formátu A4 a v černobílém provedení (v barevném provedení je na internetu).

B) Blahopřání

Zastupitelé diskutovali nad formou a nad věkem k blahopřání starším občanům v obci.

Usnesení:

ZO bere na vědomí.

C) Schválení uzávěrky školy, vyřazení nábytku

Starosta seznámil přítomné s účetní uzávěrkou školy.

Zůstatek na BÚ                                  819.194,97 Kč

Zůstatek na účtu FKSP                              93,58 Kč

Zůstatek hotovosti v pokladnách            30.180,- Kč

Rozdělení HV dle návrhu:

     Převod zisku z ÚSC do rezervního fondu         18.969,04 Kč

     Převod zisku z DČ do rezervního fondu             3.260,04 Kč

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se O

Usnesení:

ZO schvaluje účetní uzávěrku školy za rok 2010 a rozdělení HV dle návrhu.

 

Škola žádá o vyřazení a odpis staré nepotřebné skříně s číslem DHDM0230. Vyřazenou skříň převezme paní Sekaninová.

Hlasování:

Pro 10 , proti 0, zdržel se O

Usnesení:

ZO schvaluje vyřazení a odpis staré nepotřebné skříně s číslem DHDM0230 a způsob likvidace.

D) Veřejná vyhláška – územní rozvoj JMK

Na úřední desce je vyvěšena vyhláška o územním rozvoji Jihomoravského kraje.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci o veřejné vyhlášce – územním rozvoji JMK

E) Smlouva E-ON

Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu s firmou E-ON o zřízení věcného břemene na parcele 115/1. Jedná se o uložení energetického zařízení- kabelového vedení NN.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se O

Usnesení:

ZO souhlasí se zapsáním věcného břemene za uložení kabelu firmy E-ON na parcele 115/1.

F) Rozpočtové opatření

V souvislosti s výstavbou biokoridoru obec zaplatí za projekt 235,2 tis. Kč, které  uvolní z rezervy rozpočtu, do konce roku obdrží zpět ve formě dotace.

 

Na žáka v jiné škole se uhradí částka 6000,- Kč. Je kryta z rezervy na školství.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se O

Usnesení:

ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č.1/2011

G) Údržba obce – sekačka

Na schůzi fotbalistů byla projednávána potřeba sečení fotbalového hřiště. V této souvislosti došlo ke zjištění, že současná sekačka již není technicky schopná provozu na nadcházející sezónu z důvodu jejího nadměrného opotřebení.

Usnesení:

ZO ukládá zastupitelům do příštího zasedání zjistit a zaslat starostovi nabídky firem na sekačku pro sečení 2ha obecních ploch.

H) Návrh smlouvy na odkoupení pozemků

Jana Rudolecká předloží návrh kupní smlouvy na nákup pozemku pana Ryby a pana Vaisara.

K situaci na Malé nivě - Jana Rudolecká navrhla:

-          Uzavřít smlouvu s panem Hrouzkem, kde bude smluvně upravena projektová dokumentace komunikace v dané lokalitě.

-          Smluvně ošetřit vybudování komunikace a sítí a jejich následné převedení do vlastnictví obce s tím, že obec bude dál komunikaci udržovat.

Usnesení:

ZO bere na vědomí výše uvedený návrh

I) Kabelová televize

Provozovatel kabelové televize navrhl rozšíření kabelové televize o digitální slovenské programy (např. ST1), případně anglicky mluvený program. Nova sport by se dal zavést, ale o 8 Kč/měsíc by musel být navýšen poplatek všem účastníkům. Zavedení 4 slovenských programů + jeden anglický by obec stálo 54 tis. Kč. Starosta bude požadovat upřesnění nabídky na rozšíření o nezpoplatněné programy.

Usnesení:

ZO bere na vědomí předběžnou nabídku na rozšíření programů KT.

J) Doplnění výboru

Oldřich Tichý navrhl rozšíření Bezpečnostního výboru o JUDr. Bedroše. Je nutné mít ve výboru lichý počet členů. Bezpečnostní výbor bude v tomto složení: Oldřich Tichý, Petr Jaša, Milan Bedroš, Radek Lejska, Radek Tichý.

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se O

Usnesení:

ZO schvaluje doplnění Bezpečnostního výboru o JUDr. Milana Bedroše.

K) Zřízení pracovního místa

Starosta požádal Úřad práce o zřízení místa v rámci veřejně prospěšných prací.

Usnesení:                                               

ZO bere na vědomí zřízení pracovního místa, které bude částečně financováno z Úřadu práce.

L) Ukládání bioodpadu

Starosta informoval o zřízení 3 sběrných míst:

1. sběrný dvůr u hřiště

2. skládka bioodpadu- vchod bránou od zahrad, nebo bránou od družstva

3. na Hranečníku za prvním topolem

Usnesení:

ZO bere na vědomí zřízení sběrných míst pro bioodpad a pověřuje starostu informaci zveřejnit

M) Vyhláška - psi

Ondřej Ryba informoval o situaci kolem venčení psů a hromadění psích exkrementů na veřejných prostranstvích, kam směřují občané na procházku. V této souvislosti Ondřej Ryba připravuje vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství.

Usnesení:

ZO bere na vědomí informaci k přípravě vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství.

N) Den pro obec

Ondřej Ryba informoval o přípravě a plánu úklidu v okolí obce v rámci akce Den pro obec.

Usnesení:

ZO bere na vědomí přípravu akce Den pro obec.

O) Kácení stromu

Starosta informoval o stromech (topoly na parc.č. 3516) v zatáčce před mostkem směrem na Nesvačilku, které ohrožují okolí padajícími větvemi a celkovým chatrným stavem.

Usnesení:

ZO schválilo pokácení jednoho přestárlého topolu a zmlazení druhého. Starosta osloví odbornou firmu.

P) Pronájem nebytových prostor

Starosta informoval zastupitelstvo o pronájmu nebytových prostor po bývalém kadeřnictví na čísle 93. O pronájem požádala paní Šárka Teplá, Měnín 273 za účelem provozování kosmetických služeb.

Hlasování:

Pro 10, zdržel se 0, proti 0

Usnesení:

ZO schválilo pronájem nebytových prostor na čísle 93 paní Šárce Teplé a pověřilo starostu obce k uzavření nájemní smlouvy.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 13.4.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21:55 hodin.

 

Zapisovatel:                    Ing. Lukáš Jurečka  

Ověřovatelé zápisu:         Ondřej Ryba

                                     Soňa Lejsková  

Starosta:                        Ing. František Poláček