Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

7. zasedání ZO Žatčany

Úvodní stránka > Obecní zastupitelstvo > Zápisy ze zasedání > Období 2010-2014 > 7. zasedání ZO Žatčany >

Zápis ze 7. zasedání  Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 13.4.2011

konané od 19:10 do 22:15 hodin v zasedací místnosti OÚ

Zápis v pdf soubor zde

Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, Jaroslav Osička, Ondřej Ryba, Eva Stiborová, Zdeněk Sýkora, Jana Rudolecká 

Starosta zahájil jednání v 19:10 hodin, přivítal hosty a konstatoval, že je přítomno 10 zastupitelů, Lukáš Jurečka je na cestě na zasedání.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Škola

3. Územní plán obce

4. Různé

Hlasování:

Pro  10 , proti  0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje program 7. zasedání.

1. ZAHÁJENÍ

Ověřovatelé navrženi: Eva Stiborová, Jana Rudolecká

Zapisovatel: Oldřich Tichý

Hlasování:

Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje ověřovatele a zapisovatele zápisu.

2. ŠKOLA

A) Schůzka s rodiči v ZŠ

Zastupitelé byli seznámeni s průběhem schůzky rodičů a vedení školy za přítomnosti starosty obce. Starosta před jednáním zastupitelstva poslal zastupitelům otázky vyplynuvší ze schůzky, které mu byly zaslány ředitelkou školy. K těmto otázkám se na jednání zastupitelstva rozvinula diskuse. Do diskuse se zapojili i přítomní hosté.

19:45 přišel Lukáš Jurečka

V diskuzi se projednávalo téma postavení se zastupitelstva za paní ředitelku. Členové zastupitelstva deklarovali maximální snahu o zachování školy. Hovořilo se také o pravidlech komunikace mezi obcí a školou, o nastavených požadavcích obce na dodání čtvrtletních výkazů přesně specifikovaných zastupitelstvem.

Dále byla diskutována myšlenka návštěvy dětí z MŠ v ZŠ, určitá „reklama“ a oslovení dětí v MŠ a získání jich i jejich rodičů pro zápis do ZŠ. Také byl zmíněn problém, kdy reputace paní ředitelky není příliš dobrá v očích občanů obce. I když je třeba v tuto chvíli situace relativně klidná, bude zlepšení reputace paní ředitelky stát ještě nemalé úsilí z její strany a také více pochopení ze strany rodičů. Diskuze se stočila také na finanční stránku věci. V podstatě současnou situaci vyvolalo snížení financí škole ze strany kraje a snížení rozpočtu obce ze strany státu a tím i snížení dotace obce škole. Dále zastupitelé diskutovali nad článkem paní ředitelky, kde kritizovali neúplné informace v článku – nebyly zde zmíněny všechny relevantní informace. Jedním z návrhů bylo uspořádání pracovního setkání učitelů školy se ZO, kde by se mohly diskutovat důležité otázky spolupráce. Obec je připravena podílet se na propagaci školy, ale hlavní aktivita v tomto směru zůstává na škole. ZO diskutovalo možnost obce podílet se na organizaci Dne otevřených dveří ve škole, bylo by vhodné, kdyby škola za tímto účelem oslovila i místní spolky a zorganizovala by se větší společenská akce.

Byl dán návrh na konečnou formulaci prohlášení. ZO diskutovalo možnosti další podpory školy a po dvouhodinové diskuzi bude vzešlé návrhy postupně řešit s vedením školy.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schválilo prohlášení: ZO jednoznačně podporuje školu, pozitivně hodnotí kvalitu výuky ve škole, otázky ekonomiky a provozu školy jsou řešeny v součinnosti obce a školy. Má zájem o navyšování počtu dětí ve škole. Přístupem k informacím a podkladům ze strany školy je patrné zlepšení komunikace mezi školou a obcí.

B) Vybavení družiny

Od 29.12.2010 do 14. 4.2011 byly náklady na vybavení družiny 103.346,- Kč.

C) Vybavení školní kuchyně

Na vybavení kuchyně je nabídka dodání konvektomatů. Z důvodu vysoké ceny bude nutné sdružit prostředky na vybavení kuchyně. V současné době navrhuje zastupitelstvo pořízení škrabky na brambory.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO bere na vědomí potřebu dovybavení školní kuchyně. V současné době navrhuje pořízení škrabky v ceně do 25 tis. Kč včetně DPH.

3. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

S Ing. Hálou byla projednána cena na vytvoření aktualizace územního plánu dle platné legislativy v ceně 240 tis Kč včetně DPH. V rozpočtu bylo počítáno s cenou 200 tis. Obec předpokládá pokrytí části nákladů z dotačního titulu Jihomoravského kraje.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje smlouvu s Ing. Hálou

ZO schvaluje změnu rozpočtu na územní plánování na výši 240 tis. Kč, (40 tis. Kč z rezervy rozpočtu)

4. RŮZNÉ

A) Věcné břemeno

Pro prodloužení plynového řádu na Šanhaji požadují plynárny zřízení věcného břemena na parcele 300/1 k.ú. Žatčany.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje věcné břemeno (za úplatu) na prodloužení plynofikace na Šanhaji.

B) Komunikace a inženýrské sítě na Šanhaji

Cena dokumentace ke komunikaci projektované firmou Linio Plan je dle názorů zastupitelstva vysoká, starosta bude jednat o snížení ceny.

Inženýrské sítě projektuje firma Agroprojekt. I zde je cena dle názorů zastupitelstva vysoká, starosta bude jednat taktéž o snížení ceny.

Ze strany zastupitelů byl zdůrazněn požadavek na zaprojektování kabelové televize na Šanhaji.

Usnesení:

ZO bere na vědomí.  

C) Rozpočtové opatření

Od Krajského úřadu byla poskytnuta dotace ve výši 4,3 tis. Kč na sčítání lidu, od Úřadu práce 28,5 tis. Kč na vytvoření pracovního místa.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

Dotace na sčítání lidu 4,3 tis. Kč, dotace na ÚP (úřad práce) 28,5 tis. Kč, změna rozpisu v rámci schváleného rozpočtu.

D) Stížnost Ing. Richterové – pes

Pes jednoho občana ze Žatčan pokousal jiného psa. Nejedná se o první případ pokousání tímto psem.

Usnesení:

ZO bere na vědomí stížnost paní Richterové.

E) Pes u Signetu

Policie řešila volně pobíhajícího psa u areálu firmy Monibo. Obec upozornila majitele objektu a požadovala zjednání nápravy. Majitel byl upozorněn na nevyhovující zajištění areálu. Při té příležitosti byly projednány nedořešené závazky ze strany provozovatelů areálu. Starosta bude žádat provozovatele fotovoltaiky i majitele areálu o dořešení závazků.

Usnesení:

ZO bere na vědomí.  

F) Elektřina Vokuši

Zástupci sdružení Vokuši požádali obec o zřízení přípojky elektřiny v blízkosti garáží u obecní skládky. Vokuši by zajistili postavení nového sloupu v rohu u skládky a skříňku s elektroměrem. Obec by platila poplatek za zajištění příkonu pro jistič 40 A (jednorázově cca 20 tis. Kč) a měsíční platbu E-ONu.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO souhlasí s výše uvedeným návrhem.  

G) Pronájem pozemku – p.č.3796 v k.ú. Žatčany

Obec pronajímala rodině Nováčkové pozemek na konci obce (po levé straně). Nájemce odstoupil od nájemní smlouvy. Paní Lozartová požádala o pronájem tohoto pozemku (cca 600 m2).

Usnesení:

ZO souhlasí s vyvěšením záměru o pronájem pozemku.

H) Niva – smlouvy

Starosta informoval ZO o situaci na Malé Nivě a přípravě kupních smluv v lokalitě.

Usnesení:

ZO bere na vědomí zprávu starosty.  

I) Šanhaj - výstavba

Starosta informoval ZO o chystané nové výstavbě na Šanhaji. Jsou zde tři zájemci o stavbu rodinných domků. Pro urychlení stavby budou stavebníci spolupracovat na urychlení vybudování sítí a komunikace s obcí.

Usnesení:

ZO bere na vědomí. 

J) Autobus- noční linka z Brna

Obci byla nabídnuta nová noční autobusová linka, která by vyjížděla ze zastávky Tuřany –Hanácká ul. V 1:14 v návaznosti na spoj z města. Dotace na tuto linku znamená pro Žatčany dle předběžných propočtů 6.000,- Kč/rok.

Hlasování:

Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení:

ZO schvaluje nabídku výše uvedené linky a souhlasí s příspěvkem na provozování linky. 

K) Internet – soutěž Zlatý erb

Starosta informoval ZO o přihlášení našeho obecního webu do soutěže Zlatý erb. V této soutěži jsme se umístili dvě místa za Telnicí, kde jsou stránky spravovány profesionálem.

Usnesení:

ZO velmi oceňuje činnost pana Radka Hemaly. 

L) Sekačka, hasičské auto Avia

Zdeněk Sýkora informoval o situaci ve výběru obecní sekačky.

Místostarosta informoval o novém vozidle. Doporučil, aby starosta nebo velitel hasičů nabídl staré vozidlo Avia k prodeji formou inzerce z důvodu nadbytečnosti.

Usnesení:

ZO bere na vědomí. 

M) Zpráva dopravního a bezpečnostního výboru

V dopravním a bezpečnostním výboru byla projednána petice občanů z loňského roku k dopravní situaci v obci. Komise konstatovala, že více než 50% požadavků petice již bylo splněno. Starosta doplnil, že je vedeno jednání se Správou a údržbou silnic o křižovatce u hlavní cesty Telnice – Moutnice a dalších problémových místech.

Usnesení:

ZO bere na vědomí.

 

Příští zastupitelstvo bude dle zvyklostí druhou středu v měsíci, to je 11.5.2011.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 22:15 hodin.

 

Zapisovatel:                    Tichý Oldřich  

Ověřovatelé zápisu:         Eva Stiborová                                    

                                     Jana Rudolecká                                 

Starosta:                        Ing. František Poláček