Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Konkurz na místo ředitele / ředitelky ZŠ a MŠ Žatčany

Zastupitelstvo obce Žatčany v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo

Ř E D I T E L E / Ř E D I T E L K Y

Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvková organizace, Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna

Požadavky:

1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a předpisů,
3. organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, atd.),
3. strukturovaný profesní životopis,
4. písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení – Strukturovaný rozhovor s psychologem, (max 45 min) zaměřený na zmapování osobnostních charakteristik uchazeče, s důrazem na schopnost efektivní spolupráce při řešení krizových situací a komunikačních a proklientských dovedností.

Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ a MŠ Žatčany – NEOTVÍRAT“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 30. 6. 2021, 17:00 hod., na adresu Obec Žatčany, Žatčany 125, 664 53 Újezd u Brna

V Žatčanech dne 8. 6. 2021

Ing. František Poláček, starosta obce

Dokument v pdf souboru ZDE