Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Obecně závazná vyhláška obce Žatčany č. 2006/2

 

  ze dne 27.12.2006, o závazných částech územního plánu

obce   Ž A T Č A  N  Y 
—————————————————————————————————————————————
Zastupitelstvo obce  Žatčany  na základě schváleného územního plánu obce Žatčany  vydává dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dne 27.12..2006  tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu.
 
 
 
ČÁST  I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
 
Článek 1

ÚČEL   VYHLÁŠKY

 
Vyhláška vyhlašuje závazné části územního plánu obce Žatčany, schváleného Zastupitelstvem obce Žatčany dne 27.12.2006, kterými jsou urbanistická koncepce, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury, vymezení územního systému ekologické stability a vymezení veřejně prospěšných staveb.
Cílem uspořádání funkčních ploch je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky na utváření ekologicky stabilní, účelně uspořádané a esteticky hodnotné krajiny a osídlení. Účelem je vytváření kvalitního trvale udržitelného rozvoje umělého a přírodního prostředí.
Uspořádání funkčních ploch obsahují základní pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují funkční využití území a stanoví zásady pro jeho uspořádání.
 
 
 
Článek 2
ROZSAH PLATNOSTI
 
2.1  Územní rozsah platnosti
Řešené území je vymezeno katastrálním územím obce Žatčany.
 
2.2   Časový rozsah platnosti
Časový rozsah platnosti územního plánu není stanoven, lhůta aktualizace ÚPO je 1x za 5 let.
 
2.3   Závaznost územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentace obsahuje závazné a směrné části řešení.
 
 
 
ČÁST II
ZÁVAZNÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
 
 
Článek 3
VYMEZENÍ POJMŮ
 
 
3.1. Funkční regulace
Zásady pro využití funkčních ploch jsou stanoveny pomocí přípustnosti využití ploch stejně pro stávající i pro navržené plochy, přičemž :
 
Přípustné využití území - znamená optimální a doporučené využití, kdy stavby a zařízení odpovídají funkční ploše. Záměry lze povolit.
 
Podmíněně přípustné využití území - znamená, že stavby a zařízení odpovídají funkční ploše částečně. Záměry lze povolit s podmínkou kladného vyjádření orgánu územního plánování (obce Žatčany). Není nutná změna územního plánu.
 
Nepřípustné využití území - znamená, že stavby a zařízení neodpovídají funkční ploše. Záměry zde nelze povolit bez předchozí změny územního plánu.
 
 
 
Článek 4
URBANISTICKÁ KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH
 
Stávající urbanistická koncepce je v ÚPO respektována. To znamená, že stávající funkční plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, pro výrobu, sport atd... zůstanou zachovány beze změn. Obě silnice zůstávají v urbanistickém návrhu rovněž ve stávajících polohách (není navržen dopravní obchvat). Nové plochy pro stavební rozvoj jsou v ÚPO vymezeny v několika lokalitách mimo současně zastavěné území obce (SZÚO), a to v přímé návaznosti na něj. Největší plošný rozvoj je navržen v lokalitách Ovčírny - Nad rybníkem a Odměry podél jižního okraje SZÚO. Plochy B2-7, B10-13, B15 jsou zde určeny pro bydlení, plocha S3 pro smíšené komerční využití a plocha OV2 pro občanskou vybavenost. Plochy pro venkovskou obytnou výstavbu B8-9 jsou vymezeny podél východního okraje obce v lokalitě Malá niva. Plocha pro bydlení B1 je vymezena v severní části obce, v lokalitě Malé zahrady jako pokračování zástavby ulice Zahrady k Litavě. Menší plocha pro bydlení B14 je vymezena mezi mechanizačním střediskem a Hranečnickým potokem. Vedle stávajícího hřiště na severovýchodním okraji obce je vymezena plocha RS2 pro rekreaci a sport. Plocha RS1 pro rekreaci a sport je vymezena i na severozápadním okraji obce za mostem přes Litavu pro zázemí rekreačního využití Žatčanského rybníka. Malá plocha RS3 pro venkovní akce je vymezena u rybníka Ovčírny. Na západním okraji obce za Žatčanským dvorem je směrem k potoku vymezena plocha V1 pro výrobu. Ke všem navrženým plochám jsou navrženy i místní komunikace DM1-7. Za plochami určenými v k výstavbě, ale i jinde, jsou navrženy účelové komunikace pro přístup k pozemkům. Návrhové plochy budou tvořit zastavitelné území obce (ZÚO). Území obce se návrhem ploch zastavitelných území doplní do kompaktnějšího a plnějšího tvaru.
Jsou navrženy krajinné úpravy na celém území Žatčan. Krajinné úpravy zahrnují prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) - plochy biokoridorů K1-14, plochy biocenter C1-8, plochy navržené krajinné zeleně ZK1-7, plochy pro rekreační zeleň ZR1-2 a navržená stromořadí podél cest v katastru. V návrhu jsou vymezeny plochy pro dva nové rybníky - obnovu Žatčanského rybníka H1 a plocha pro rybník na Hranečnickém potoce H2.
 
 
V Žatčanech jsou prostorově jednoznačně vymezeny tyto funkční zóny :
 
4.1      Plochy pro bydlení venkovského typu  (B, B1-15)
 
Přípustné využití území :
-          bydlení venkovského typu v rodinných (event. bytových) domech, tj. obytné domy, bytové domy, rekreační chalupy, zahrádky, zahrady, dvorky, dvory, soukromé cesty,
-          hospodářské objekty pro domovní hospodářství, jejichž vliv na ŽP nepřekročí hranice pozemku domu, tj. kůlny, chlévy, stodoly,
-          malé provozovny služeb a občanské vybavenosti, tj. prodejny, restaurační a ubytovací zařízení, jejichž vliv na ŽP nepřekročí hranice pozemku domu,
-          malé provozovny řemeslné výroby, dílny a individuální garáže.
 
 
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          rekreační chaty, velké prodejny zboží, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, menší sklady, zemědělská výroba malého rozsahu,
-          záhumenní cesty, veřejné inženýrské sítě
.
Nepřípustné využití území :
-          školská zařízení, církevní stavby, průmyslová výroba, zemědělská velkovýroba,
-          velké sklady, parkoviště aut, objekty technické vybavenosti.
 
 
4.2  Plochy pro občanskou vybavenost veřejnou  (OV, OV1-2)
 
Přípustné využití území :
-          veškeré provozovny občanské vybavenosti - prodejny, restaurační zařízení, ubytovací zařízení, školská a zdravotnická zařízení, správní budovy, kulturní a církevní stavby,
-          bytové jednotky, sklady, provozovny řemeslných a obchodních služeb, jejichž vliv na životní prostředí nepřekročí hranice pozemku OV,
-          sportovní a rekreační zařízení, parkoviště aut.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          nové komunikace, individuální garáže, veřejné inženýrské sítě.
 
Nepřípustné využití území :
-          obytné domy, rekreační chalupy, rekreační chaty, kůlny, chlévy, stodoly, větší hospodářské objekty, průmyslová a zemědělská výrobní zařízení.
 
 
4.3   Plochy pro smíšené komerční využití  (S, S1-3)
 
Přípustné využití území :
-          obytné domy, bytové domy, ubytovací zařízení, zahrádky, zahrady, menší hospodářské objekty, dvorky, dvory, soukromé cesty,
-          provozovny občanské vybavenosti - prodejny, restaurační zařízení, školská a zdravotnická zařízení, správní budovy, kulturní a církevní stavby, bytové jednotky,
-          sklady, provozovny řemeslných a obchodních služeb, jejichž vliv na životní prostředí nepřekročí hranice pozemku S,
-          sportovní a rekreační zařízení, parkoviště aut.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          rekreační chalupy, nové komunikace, individuální garáže, veřejné inženýrské sítě.
 
Nepřípustné využití území :
-          rekreační chaty, větší průmyslová a zemědělská výrobní zařízení.
 
 
 
4.4  Plochy pro výrobu zemědělskou, průmyslovou a řemeslnou  (V, V1)
 
Přípustné využití území :
-          provozovny služeb a podnikání, řemeslná výrobní zařízení, sklady a průmyslová výroba, jejíž PHO nezasáhne obytnou a občanskou zástavbu,
-          zařízení zemědělské rostlinné a živočišné výroby a sklady, jejichž PHO nezasáhne obytnou, občanskou, sportovní a rekreační zástavbu,
-          bytové jednotky, hospodářské objekty, prodejny zboží, správní budovy,
-          autoopravny, garáže, parkoviště aut, komunikace, inženýrské sítě a jejich zařízení.
 
 
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          podnikatelské (zaměstnanecké) obytné domy,
-          občanská vybavenost - restaurační, ubytovací, kulturní a sportovní zařízení,
 
Nepřípustné využití území :
-          obytné budovy bez vazby na výrobní zařízení, rekreační chalupy, rekreační chaty, veřejná školská a zdravotnická zařízení, církevní stavby.
 
 
 
4.5  Plochy pro rekreaci, sport a zábavu  (RS, RS1-3)
 
Přípustné využití území :
-          sportovní plochy a sportovní zařízení, tj. hřiště, sportoviště, sportovní objekty a jejich zázemí (sportovní haly, šatny, klubovny, sociální zařízení),
-          restaurační, ubytovací a kulturní zařízení, parkoviště aut.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          obytné domy pro správce areálů, bytové jednotky, menší sklady,
-          drobné provozovny služeb, prodejny zboží, školská a zdravotnická zařízení,
-          nové komunikace, garáže, veřejné inženýrské sítě.
 
Nepřípustné využití území :
-          obytné domy, rekreační chaty, rekreační chalupy, hospodářská stavení - kůlny, chlévy, stodoly, velké prodejny zboží, správní budovy, církevní stavby,
-          zařízení průmyslové a zemědělské výroby, velké sklady, autoopravny.
 
 
 
4.6  Plochy pro technickou vybavenost  (TV, TV1)
 
Přípustné využití území :
-          technologická zařízení inženýrských sítí a zařízení technické vybavenosti (energetická a  vodohospodářská zařízení, zařízení spojů, a pod...), inženýrské sítě,
-          zpevněné plochy, travnaté plochy, stromová zeleň, přístřešky, lavičky,
-          přístupové komunikace k objektům, parkoviště aut obsluhy zařízení, oplocení.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          místní komunikace.
 
Nepřípustné využití území :
-          stavby pro bydlení a ubytování, rekreační chalupy a chaty, hospodářské a správní objekty, komerční občanská vybavenost, školská, kulturní a zdravotnická zařízení, stavby pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, zemědělská výroba, sklady, garáže,... (všechna ostatní zařízení, která nejsou uvedena jako přípustná a podmínečně přípustná).
 
 
 
4.7  Plochy pro zeleň sídelní a veřejnou  (ZS)
 
Přípustné využití území :
-          veřejné zpevněné plochy, travnaté plochy, stromová a keřová zeleň, přístupové cesty k domům a objektům, dětská hřiště, přístřešky zastávek veřejné dopravy, lavičky, tzv. drobná architektura (kapličky, kříže, pomníky, památníky, výtvarná díla),
-          místní komunikace, pěší chodníky, parkoviště aut, inženýrské sítě a jejich zařízení.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          kulturní, církevní a sportovní zařízení a drobné stavby,
-          provozovny služeb, malé prodejny a občerstvení (stánkový prodej),
Nepřípustné využití území :
-          stavby pro bydlení a ubytování, rekreační chalupy a chaty, hospodářské a správní objekty, větší občanská vybavenost, školská, kulturní a zdravotnická zařízení, stavby pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, zemědělská výroba, sklady, garáže,... (všechna ostatní zařízení, která nejsou uvedena jako přípustná a podmínečně přípustná).
 
 
4.8  Plochy pro půdu záhumenních zahrad v SZÚO a ZÚO  (PZ)
 
Přípustné využití území :
-          rostlinná zemědělská výroba, menší hospodářská zařízení pro pěstitelství, tj. kůlny, stodoly, menší zařízení pro zemědělskou živočišnou výrobu, jejíž vliv na ŽP nepřesáhne hranici vlastního pozemku a ev. PHO nezasáhne obytnou, ani občanskou zástavbu,
-          účelové zemědělské komunikace, veřejné inženýrské sítě.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          stavby a zařízení řemeslné výroby, jejíž vliv nepřesáhne hranice pozemku,
-          rekreační chaty, neveřejná sportovní zařízení, individuální garáže.
 
Nepřípustné využití území :
-          stavby pro bydlení a pro ubytování, stavby pro veřejný sport a rekreaci, stavby pro občanskou vybavenost, stavby pro průmyslovou výrobu a zemědělskou velkovýrobu, parkoviště aut, ... (všechna ostatní zařízení, která nejsou uvedena jako přípustná a podmínečně přípustná).
 
 
 
4.9    Plochy pro půdu ornou, zemědělsky produkční mimo SZÚO a ZÚO  (PO)
 
4.10  Plochy pro půdu sadů, zahrad a vinic mimo SZÚO a ZÚO  (PS)
 
4.11  Plochy pro půdu s trvalými travními porosty mimo SZÚO a ZÚO  (PT)
 
Přípustné využití území na výše zmíněných plochách :
-          zemědělská rostlinná výroba (ne však zemědělské stavby a zařízení),
-          účelové zemědělské komunikace a přístupové komunikace k pozemkům, veřejné inženýrské sítě, kůlny do 9 m2, u vinic vinné sklepy podél komunikací.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          stavby pro zemědělskou výrobu netrvalého charakteru (kůlny, stodoly),
-          veřejné inženýrské sítě, zařízení technické vybavenosti.
 
Nepřípustné využití území :
-          stavby pro bydlení a ubytování, pro sport a rekreaci, pro občanskou vybavenost, pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, pro zemědělskou živočišnou výrobu, garáže, sklady, parkoviště, ... (vše ostatní, a vše co odporuje platné legislativě o ochraně zemědělského půdního fondu ).
 
 
 
4.12  Plochy pro lesy a pro plnění funkce lesa  (L)
 
Přípustné využití území :
-          lesní porosty, lesní výroba (ne však stavby a zařízení lesní výroby),
-          účelové lesní komunikace.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          veřejné inženýrské sítě.
 
 
Nepřípustné využití území :
-          stavby pro bydlení a ubytování, pro sport a rekreaci, pro občanskou vybavenost, pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, pro zemědělskou živočišnou výrobu, garáže, sklady, parkoviště, ... (vše ostatní, a vše co odporuje platné legislativě  lesního zákona).
 
 
 
4.13  Plochy pro zeleň krajinnou  (ZK, ZK1-7)
(Jedná se o plochy nelesní zeleně, kde převažují dřevinné porosty.)
 
Přípustné využití území :
-          trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadba geograficky původních dřevin,
-          účelové komunikace (přístupy k pozemkům), pěší komunikace.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          veřejné inženýrské sítě, vodohospodářská zařízení, menší vodní plochy,
-          cyklistické stezky, rekreační využití bez stavební činnosti, pomníky, sochy, kříže.
 
Nepřípustné využití území :
-          všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné či podmíněně přípustné, zejména stavební činnost jiného než podmíněně přípustného typu,
-          činnosti a způsoby využití, jež by vedly k závažnějšímu narušení přírodních procesů.
 
 
4.14  Plochy pro zeleň rekreační  (ZR1-2)
(Jedná se o plochy nelesní zeleně, kde převažují travinné porosty.)
 
Přípustné využití území :
-          trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních dřevin, drobné vodní plochy,
-          účelové a pěší komunikace, cyklistické stezky, zatravněná hřiště,
-          dřevěné hrací prvky, upravená ohniště.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          veřejné inženýrské sítě, vodohospodářská zařízení, altánky, přístřešky.
 
Nepřípustné využití území :
-          všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné či podmíněně přípustné, zejména stavební činnost jiného než podmíněně přípustného typu,
-          činnosti a způsoby využití, jež by vedly k narušení přírodní a rekreační funkce plochy.
 
 
4.15  Plochy pro vodní nádrže a pro vodní toky  (H, H1-2)
 
4.16  Plochy pro dopravu silniční - silnice II. a III. třídy  (DS)
 
4.17  Plochy pro dopravu místní - místní komunikace  (DM, DM1-7)
 
4.18  Plochy pro územní veřejnou obsluhu - ostatní komunikace  (U)
 
4.19  Plochy pro účelové komunikace - zemědělské cesty  (U, U1-14)
 
4.20  Plochy pro dopravu v klidu - parkoviště automobilů  (DP, DP1-11)
 
Přípustné využití území na výše zmíněných plochách :
-          na všech výše jmenovaných funkčních plochách je přípustné využití území totožné s názvem jednotlivých funkční ploch,
-          souběžné, nebo křižující veřejné inženýrské sítě.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          zařízení technické vybavenosti.
 
Nepřípustné využití území :
-          stavby pro bydlení a ubytování, stavby pro sport a rekreaci, pro občanskou vybavenost, pro řemeslnou a průmyslovou výrobu, pro zemědělskou výrobu, sklady, garáže, ... (všechna ostatní zařízení, která nejsou uvedena jako přípustná a podmínečně přípustná).
 
 
 
4.21  Plochy pro biokoridory ÚSES  (K1-14)
 
4.22  Plochy pro biocentra ÚSES  (C1- 8)
 
Přípustné využití území na výše zmíněných plochách :
-          výsadba porostů geograficky původních dřevin, opatření k posílení a zachování funkčnosti prvků ÚSES,
-          do doby realizace jednotlivých prvků ÚSES je přípustné stávající využití, které nenaruší nevratným způsobem přirozené podmínky plochy a nesníží její ekologickou hodnotu.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          liniové inženýrské stavby napříč biokoridory a biocentry (stožáry nadzemního vedení, podzemní plynovody a vodovody, čerpací stanice), vrty a studny, stabilizační kameny a značky pro geodetické účely.
 
Nepřípustné využití území :
-          všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné či podmíněně přípustné, zejména stavební činnost jiného než podmíněně přípustného typu,
-          činnosti a způsoby využití, jež by vedly k narušení ekologicko-stabili­zační funkce a přirozených podmínek (zintenzivnění hospodaření, ukládání odpadů a navážek, zásahy do vodního režimu a pod.).
 
 
4.23  Plochy chráněných území přírody  (přírodní památka PP)
(Jedná se o přírodovědně cenná území požívající zvláštní ochranu ze zákona.)
 
Přípustné využití území :
-          veškeré činnosti obsažené v plánu péče o přírodní památku (PP Písky).
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          jen opatření za mimořádných situací (např. za stavu ohrožení).
 
Nepřípustné využití území :
-          všechny ostatní činnosti a způsoby využití, které nejsou uvedeny jako přípustné a podmíněně přípustné.
 
 
4.24  Plochy registrovaných významných krajinných prvků  (VKP)
(Jedná se o části krajiny, které byly registrované jako významný krajinný prvek.)
 
Přípustné využití území :
-          veškeré činnosti obsažené v závazném právním předpisu ministerstva životního prostředí
-          využití které nevede k narušení, ohrožení, nebo oslabení stabilizační funkce VKP.
 
Podmíněně přípustné využití území :
-          jen mimořádná opatření za mimořádných situací (např. za stavu ohrožení).
 
 
 
Nepřípustné využití území :
-          využití území a zásahy, které by mohly vést k poškození, nebo zničení VKP, zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodního režimu u toků a nádrží a těžba nerostů.
 
Hranice jednotlivých funkčních zón nejsou vymezeny závazně a je možno je upravovat na základě podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu, případně dokumentace pro pozemkové úpravy, ( při zachování druhové skladby funkcí ) nebo přiměřeně zpřesňovat v územním řízení. Přiměřenost vždy posoudí pořizovatel.