Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Pár řádků o naší škole

V roce 1857 byla v obci ustavena samostatná obecní škola, předtím patřila k farní škole v Újezdě. Bývala na čísle 25 v Koutě (dnešní rozestavěný dům J.Svobody). Jelikož dětí ve škole stále přibývalo, malá jednotřídka brzy nestačila. Počet dětí školou povinných se v letech 1880 - 1893 pohyboval okolo 140 a sotva si dovedeme představit, jak mohlo takové vyučování vypadat.

V roce 1891 rozhodla zastupitelstva Žatčan a Třebomyslic o postavení školy nové. Pro stavbu bylo zakoupeno zemědělské stavení č. 20 od Jana Čumpy. Původní projekt na jednopatrovou stavbu byl upraven na budovu přízemní v dnešní podobě s rozpočtem 11 tisíc zlatých. Škola se začala stavět v roce 1892, vysvěcena a otevřena byla již za rok - 1. září 1893. Škola měla dvě třídy, kabinet a světnici pro podučitele, ve dvoře byly záchody. Byt pro správce školy měl dva pokoje a kuchyň s příslušenstvím. Ke škole náležel dvůr a velká zahrada.

Počet školních dětí se stále zvyšoval, např. ve školním roce 1908 - 1909 chodilo do 1. třídy 75 dětí a do 2. třídy 95 dětí, celkem tedy 170 dětí. 2. třída musela být při tak velkém počtu dětí rozdělena, jedno oddělení chodilo na vyučování dopoledne, druhé odpoledne. Ve školní kronice z r. 1909 nacházíme k tomu zápis: ,,Místní školní rada vyzvána - již po páté - aby do 20. dubna podala návrh na potřebnou přístavbu pro umístění pobočky při 2. třídě, již od roku loňského nutné“. Brzy na to, 20. června rozhodla školní rada, že škola bude rozšířena nástavbou o dvě třídy a zadala zpracování projektu. Pro nedostatek peněz nebyla nástavba uskutečněna.

V roce 1914 se uvažovalo o rozšíření školy přístavbou dvou tříd ve školním dvoře, záměr překazila 1. světová válka. Další snahy o přístavbu a nástavbu školy jsou doloženy projekty z let 1925 a 1932. Při přechodu fronty za 2. světové války byla školní budova těžce poškozena. Pomůcky, obrazy, knihy a spisy byly rozmetány a zničeny. Všechny okenní tabule byly zásahy granátů vysypány, okenní rámy rozbity. Přes nejnutnější opravy byla budova v bídném stavu. V říjnu r. 1946 se započalo s důkladnějšími opravami školy. Do průčelí budovy byla vsazena 4 velká okna, dány 2 nové dveře, obnovena fasáda, opravena střešní krytina a nakoupeny učební pomůcky. Opravy si vyžádaly na 200 tis. Kč. Od r. 1954 se začala budova postupně modernizovat. Byl opraven školní byt, v r. 1958 zaveden vodovod, v letech 1960 - 1961 přistavěno sociální zařízení, v r. 1971 zavedeno ústřední topení (v r. 1987 vyměněno za účinnější), do tříd zakoupen nový nábytek, postavena školní dílna, garáž a sklad na uhlí. V r. 1973 byly do tříd položeny parkety. V r. 1993 byla provedena plynofikace školy. Další  finančně náročnou akcí byla izolace celé budovy proti zemní vlhkosti v roce 2000, v r. 2001 byla obnovena fasáda s mramorovým soklem.

Od 1.1.2002 je škola příspěvkovou organizací s vlastním účetnictvím, sdružuje ZŠ, školní družinu, mateřskou škola a školní jídelnu. V roce 2002 se podařilo uvolnit školní byt, který byl přebudován na klubovnu pro školní družinu a počítačovou třídu. Do školy byly ze státních prostředků zakoupeny tři moderní počítače pro žáky a jeden ústřední pro učitele. Škola byla připojena na internet a elektronickou poštu.

V roce 2005 byla ve škole provedena oprava chlapeckých toalet (výměna odpadního potrubí, instalovány nové keramické prvky, obklady, nová dlažba) a třídy včetně chodeb byly vymalovány. V následujícím roce se s přispěním obce podařilo vybudovat počítačovou učebnu, ve které mohou pracovat po dvojicích žáci celé třídy. Ve stejném roce začala revitalizace školní zahrady, která by měla být upravena v přírodní sportovní areál s využíváním nejen pro děti školy. Byly provedeny zemní práce na budoucím hřišti a prostor zpevněn štěrkem a pískem.

V roce 2007 ZŠ Telnice vypověděla kooperační smlouvu trvající nepřetržitě od roku 1979 a od nadcházejícího školního roku je výuka v naší škole organizována ve trojtřídní malotřídce s tím, že jedna třída je samostatná, v dalších dvou třídách se učí ve dvou odděleních. Do třídy byly osazeny nové dveře, topení bylo přeloženo do podlahy, pořízena tabule, katedra, židle, nástěnky a provedeny nátěry a výmalba tříd. V roce 2008 z důvodu špatného technického stavu ZŠ (střechou zatéká, krovy jsou trouchnivé, vnitřní zdivo vlhne, topení je v havarijním stavu) nechala obec vypracovat projekt nástavby MŠ s plánem přestěhování ZŠ do vzniklých nových prostor, bohužel v dotačním titulu nebyla přidělena obci dotace. V roce 2009 byla částečně opravena střecha ZŠ a ve škole byl vybudován sprchový kout a jídelna pro školáky. Zrušením počítačového koutu se zvětšily prostory pro samostatnou třídu a školní družinu.

Na rozdíl od začátku min. století však počet žáků ve škole rychle ubývá: zatímco např. v roce 1940 navštěvovalo naši školu průměrně 100 dětí (a v roce 1908 ve dvou třídách dokonce 170 dětí), ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo naší školu ve třech třídách (tj. v 5 ročnících) jen 30 dětí (tj. průměrně 10 žáků ve třídě).

V r. 2001 napsal Josef Sedláček, v r. 2011 aktualizoval Radek Hemala

Základní škola kolem roku 1900
Základní škola kolem roku 1900

 
Základní škola kolem roku 1912
Základní škola kolem roku 1912

 
MŠ

 
Základní škola kolem roku 2000
Základní škola kolem roku 2000

 
Mateřská škola
Mateřská škola

 
ZŠ 14.2.2013
ZŠ 14.2.2013

 
MŠ 14.2.2013
MŠ 14.2.2013