Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Farnost Žatčany

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Konkurz na ředitele / ředitelku ZŠ Moutnice

Rada obce Moutnice ve smyslu § 166 odst.2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí místo 

ředitele / ředitelky prvního stupně

Základní školy a mateřské školy Moutnice,

příspěvková organizace.

Název organizace:  Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Moutnice 113, 664 55

IČ: 70983585

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen zákon o pedagogických pracovnících)

2) znalost problematiky školských, právních a ekonomických předpisů

3) organizační, řídící a manažerské schopnosti

4) předpokládaný nástup na pracovní místo 1.7.2019, případně dle dohody.

Podání přihlášky:

Přihlášky včetně příloh budou přijímány poštou, nebo osobně na adresu Obecní úřad Moutnice do 25. února 2019 do 12:00 hodin. Rozhodující lhůta pro doručení je datum dne osobního podání, nebo doručení poštou, nebo jinou poštovní službou na adresu vyhlasovatele. Na přihlášky po tomto termínu nebude brán zřetel a budou z konkurzního řízení vyřazeny.

Přihlášky budou doručeny se všemi přílohami v zalepené a označené obálce s označením: Konkurzní řízení - NEOTVÍRAT.

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, mobilní telefonní číslo).

Přílohy k přihlášce:

1) úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení od zaměstnavatelů apod.),

3) strukturovaný životopis,

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 4 strany formátu A4,

5) výpis z edidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce ke dni podání přihlášky),

6) čestné oprohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchzači narození po 1. prosinci 1971),

7) originál, případně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců)

8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

V Moutnicích dne 16. 1.20198
Antonín Vymazal
Starosta obce Moutnice
 
Dokument - Vyhlášení konkurzu - v pdf verzi ZDE